Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg week 52, 2023

Aan de Tweede Bloksweg wenst de gemeente Waddinxveen de Vredenburghzone verder vorm te geven. Aan de voorzijde worden 3 woonkavels planologisch mogelijk gemaakt. De achterzijde wordt in overeenstemming met eerder vastgestelde bestemmingsplannen in de Vredenburghzone ingericht als natuur- en recreatiegebied. Door aan de voorzijde woonkavels te maken en aan de achterzijde natuurgebied wordt het natuur- en recreatiegebied robuuster. Daarnaast is er in het plan ruimte voor een wandelpad om de Vredenburghzone vanaf de Tweede Bloksweg toegankelijk te maken.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BP85211-0301) vindt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren en een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. W. Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.