Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Tweede Bloksweg 54b, 58 – Wagro week 52, 2023

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Tweede Bloksweg 54b, 58. Dit plan voorziet in de bouw van een hal en de inname van afval/grondstromen. In de hal wordt onder gecontroleerde omstandigheden groen gecomposteerd. Daarnaast wordt tuinbouw gerelateerd afval, sloop- en bouwafval en houtachtige materialen in de hal verwerkt. Een totale inname van 764.500 ton aan afval is in dit plan vastgelegd. De totale inname aan afval/grondstromen verdubbelt. Hierdoor kan de Wagro meer producten maken van de grondstromen die binnenkomen. Door de processen waar geur bij vrijkomt onder te brengen in een hal is geuroverlast in de toekomst onwaarschijnlijk.

De ontwerp omgevingsvergunning milieu verleend de Omgevingsdienst Midden-Holland namens de Provincie Zuid-Holland. In deze vergunning worden afspraken vastgelegd waar de Wagro zich aan moet houden om schade aan mens en milieu te voorkomen. De publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning milieu wordt tegelijk maar separaat gedaan.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval worden de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag om omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld (besluit gemeenteraad 9 november 2022). Door het toepassen van deze coördinatieregeling worden de betrokken besluiten op de vergunningaanvraag en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Deze besluiten doorlopen één gecombineerde procedure en liggen daarom vanaf 28 december 2023 gezamenlijk ter inzage. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten één rechtsmiddel kan aanwenden. Let op, voor de gecoördineerde besluiten geldt dus één beroepstermijn.

Gezien artikel 1.1 in samenhang met categorie 1.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de voorbereiding daarvan de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPtweedeblokswg54b-0301) kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

De ontwerp omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu staat ook op de website van ODMH. Het plan en het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan/ omgevingsvergunning Tweede Bloksweg 54b, 58 – Wagro’ en vermeld bij de zienswijzen of deze betrekking hebben op het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl) of telefonisch via
14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.