Ontwerpbestemmingsplan Tiendweg ongenummerd week 52, 2023

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Tiendweg ongenummerd. Dit bestemmingsplan maakt een agrarisch bouwblok met bedrijfswoning planologisch mogelijk.

Aan het Noordeinde 38 staat een goed functionerend agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning. Over dat perceel is de Verlengde Beethovenlaan geprojecteerd en aanleg van die weg maakt dat aankoop en sloop van alle opstallen op het perceel Noordeinde 38 noodzakelijk is. Daarnaast deelt de toekomstige Bentwoudlaan het perceel op in twee delen.

De Verlengde Beethovenlaan is opgenomen in het ontwerp provinciaal inpassingsplan N207-Zuid. Het ontwerp-PIP is nu in procedure en hierin zijn o.a. ook de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp opgenomen.

Met de eigenaren is overleg geweest en zij hebben een voorstel ingediend om het agrarische bouwblok van het bedrijf te verplaatsen naar de westzijde van de toekomstige Bentwoudlaan. Deze grond is nu in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Aan deze zijde sluit het beoogde bouwblok direct aan op het grootste deel van de aaneengesloten akkerbouwgronden van het bedrijf. Het gewenste complex is in de eindsituatie bereikbaar via een parallelweg, de Tiendweg, langs de Bentwoudlaan. De Tiendweg en Bentwoudlaan worden door de provincie aangelegd in het kader van het project de N207-Zuid.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de bedrijfswoning te kunnen bouwen wordt een hogere waarde verleend. De hogere waarde is nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarde wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.bpTiendwegong-0301) kunt u het bestemmingsplan en bijbehoren met een uitgebreide uitleg op het plan bekijken. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Tiendweg ongenummerd. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. W. Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.