Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 124 en 126 week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 124 en 126 en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Plan voor het Noordeinde 124 en 126

Aan het Noordeinde 124 en 126 staat een tweetal verouderde woningen. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slechte staat verkerende twee-onder-een-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Eén van de twee vrijstaande woningen wordt gebouwd op de plek van de huidige woningen. De andere woning wordt op het nu leegstaande achterliggende perceel gebouwd. Door het slopen van de verouderde woningen en het realiseren van nieuwbouw is er sprake van een ruimtelijke kwaliteitswinst aan dit deel van het Noordeinde. De kavels worden groen ingepast en de parkeer- en verkeersituatie worden niet zwaarder belast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van dit ontwerpbesluit hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. Het ontwerpbesluit is op www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Het is als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan opgenomen.

Inzage

De publicatie staat op www.officielebekendmakingen.nl .

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.Noordeinde124en126-0301) staat het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

U kunt tot en met 8 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 8 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 124 en 126’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met I. Vriezema via i.vriezema@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met I. Vriezema.