Ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a, 2023 week 51

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a. De initiatiefnemer wenst aan de Heggewinde 22a een nieuw gebouw op te richten. In het gebouw wordt maximaal 200 vierkante meter ruimte geboden aan maatschappelijke voorzieningen zoals een kinderdagopvang. Daarnaast is er ruimte voor 30 appartementen, waarvan 9 sociale huurwoningen, 5 betaalbare koopwoningen, 5 middendure koopwoningen en 11 dure koopwoningen. Het gebouw wordt 4 tot 6 lagen hoog. De ontsluiting vindt plaats aan de Wadde. Het parkeren is grotendeels op eigen terrein.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan kunt u als bijlage 1 inzien bij het bestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerp addendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 21 december 2023 kunt u op www.offcielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken via is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPheggewinde22a-0301). Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 31 januari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 31 januari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a en/of ‘reactie ontwerpaddendum Heggewinde 22a. Voor het indienen van een mondelinge reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.