Ontwerpbestemmimgsplan De Passage, 2023 week 45

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan De Passage. Dit plan maakt de bouw van 158 woningen en ongeveer 1000m2 aan maatschappelijke en commerciële dienstverlening in de plint planologisch mogelijk. Er worden verschillende typen woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Het parkeren vindt onder de gebouwen plaats of aan de achterzijde. De Passage blijft hierdoor autoluw. De parkeerstroken en -garage worden ontsloten via de Stationsstraat en de Prinses Beatrixlaan. Daarnaast blijven er een aantal parkeerplaatsen voor de bezoekers van bestaande functies in De Passage. Deze parkeerplaatsen zijn via de Juliana van Stolberglaan bereikbaar. Er is ook een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan opgesteld om de kwaliteit van de gebouwen en buitenruimte te garanderen.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen langs de Juliana van Stolberglaan (kavel 7) te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 9 november 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.bpDePassage2023-0301). Het plan ligt ook bij de Publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 20 december 2023 uw reactie indienen

U kunt tot en met 20 december 2023 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Passage en/of ‘reactie ontwerp addendum Passage’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer.