Ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15, 2023 week 50

B&W hebben op 5 december 2023 ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15. Het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15 is opgesteld om de bestaande bedrijfswoning om te zetten in een plattelandswoning. Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 15 heeft de bedrijfswoning op het perceel geen binding meer met het bedrijf. Deze bedrijfswoning zal worden verkocht. Om strijdig gebruik tegen te gaan is dit wijzigingsplan noodzakelijk.

Inzage

Vanaf 14 december 2023 kunt u via www.officielebekendmakingen.nl het ontwerp wijzigingsplan met een uitgebreide uitleg op het plan vinden. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. U kunt het ontwerp uitwerkingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg15-0301).

Zienswijze

U kunt tot en met 25 januari 2024 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Gram (w.degram@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).