Deze pagina is verlopen.

Ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44. Het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 voorziet in de bouw van vier woningen, gesitueerd in het gebied Park Triangel. De wens is om het perceel zo vorm te geven dat er meerdere ouderen kunnen wonen die gezamenlijk een stuk centraal groen onderhouden: de gemeenschappelijke brink. De bestaande verouderde woning met bijgebouw worden gesloopt.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen wordt een hogere waarden verleend. De hogere waarden is nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.TweedeBloksweg44-0301) vindt u het ontwerp uitwerkingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerp uitwerkingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met dhr. W. de Gram via w.degram@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerp uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. de Gram.