Ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 Park Triangel, 2023 week 03

B&W maken bekend dat zij op 10 januari 2023 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan ‘Parkhoeve’ I2 en het besluit hogere waarden.

Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2  Park Triangel

Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 maakt de bouw van maximaal 95 nieuwe woningen mogelijk. Het deelgebied I2 wordt begrensd door de Polderlaan aan de oostzijde en de Tweede Bloksweg aan de westzijde.

Besluit hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het wegverkeer is gebleken dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door wegverkeer over de Beijerincklaan en Zuidelijke Rondweg. Hierdoor zijn hogere waarden nodig. De Omgevingsdienst Midden-Holland is bevoegd om de hogere waarden te verlenen omdat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerp uitwerkingsplan bekijken

Vanaf 18 januari 2023 kunt u via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp uitwerkingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.UPParkhoeve-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het besluit hogere waarden kunt u vinden in de bijlagen bij het uitwerkingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerp uitwerkingsplan is het besluit te vinden.

Reageren op het ontwerp uitwerkingsplan, m.e.r-beoordelingsbesluit en het besluit hogere waarden

U kunt tot en met 2 maart 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze uitwerkingsplan Parkhoeve I2’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.