Ontwerp uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand Park Triangel, 2023 week 1

B&W maken bekend dat zij op 20 december 2022 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Beschrijving ontwerp uitwerkingsplan

Het ontwerp uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand maakt een bedrijvenpark van circa 1,6 ha in het zuiden van Park Triangel mogelijk. In dit uitwerkingsplan worden bedrijven in de lage milieucategorie 1 en 2 mogelijk gemaakt. Dit zijn bedrijven die relatief weinig overlast veroorzaken.

Inzage

Op www.officiëlebekendmakingen.nl kunt u het ontwerp uitwerkingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan.

Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Of bekijk het ontwerp uitwerkingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BP85209-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het uitwerkingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerp uitwerkingsplan is het besluit te vinden.

Zienswijzen

U kunt tot en met 16 februari 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182). Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan. Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer Verkaik.