Ontwerp Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Midden-Holland, 2023 week 15

B&W hebben op 4 april 2023 de Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland 2022 en de Nota bodembeheer Midden-Holland 2023 in ontwerp vastgesteld.

Een gemeente heeft volgens de wet het recht op het gebruik van grond en bagger op of in de grond. De gemeente heeft eigen regels voor het (her)gebruik van grond en bagger op of in de grond. Deze regels staan in de Nota Bodembeheer. Naast de nota is er ook een Bodemkwaliteitskaart (BKK). IN deze BKK staan verschillende kaarten over bodemkwaliteit. De nota en de kaarten vormen in de regio Midden-Holland het beleid voor het gebruik van grond en bagger. Deze zijn speciaal opgesteld voor PFAS (een groep van chemische stoffen die overal in Nederland in de bodem voorkomt). Met deze aangepaste nota en kaarten stelt de gemeente duurzaam, kostenbesparend en veilig beleid vast voor het (her)gebruik van grond en bagger.

U kunt de stukken bekijken

De stukken kunt u van 13 april tot en met 24 mei 2023 bekijken tijdens de openingsuren bij de Publieksbalie.

Zienswijze indienen

U kunt ons laten weten wat u van het ontwerpbesluit vindt. Van 13 april tot en met 24 mei kunt u een zienswijze indienen. De schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw Martens via telefoonnummer 14 0182.