Ontwerp Bestemmingsplan Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134, 2023 week 41

B&W maken bekend dat zij op 4 juli 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134, het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015 en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134

De provincie Zuid-Holland heeft 3 percelen langs het Noordeinde in eigendom. De wens van de provincie is om de percelen gereed te maken voor verkoop omdat ze geen bijdrage meer leveren aan provinciale beleidsdoelstellingen. Voor de verkoop wil de provincie de bestemmingen wijzigen van de volgende percelen:

Noordeinde 74

Aan het Noordeinde 74 werden bomen geteeld in (tunnel)kassen en in de open lucht. Daarnaast was er een schuur aanwezig en een woonhuis. De teeltactiviteiten zijn beëindigd en de (tunnel)kassen zijn gesloopt. De wens is om het woonhuis en de schuur te behouden en de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. De achtergelegen gronden behouden de bestemming ‘Agrarisch’, ‘Sierteelt’ wordt van de plankaart verwijderd waardoor dit niet meer uitgeoefend kan worden.

Noordeinde 122

Aan het Noordeinde 122 stond een woonhuis met schuren. De opstallen waren verouderd en zijn gesloopt. Het perceel wordt natuurvriendelijk ingericht met een vleermuisbunker en een paddenpoel voor de beschermde rugstreeppad. De bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Sierteelt’ en ‘Plattelandswoning’ verdwijnen van de plankaart. Het perceel krijgt de bestemming ‘Specifieke vorm van agrarisch–Bentwoud’.

Noordeinde 134

Aan het Noordeinde 134 staat een woonhuis met schuren. De wens is om dit perceel te gebruiken om 5 woningen te bouwen. De bouwrechten komen voort uit het slopen van woningen, schuren, kassen en het verwijderen de bestemming ‘Sierteelt’ op de plankaart.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. Het ontwerpbesluit vindt u op www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan.

U kunt de stukken bekijken via www.waddinxveen.nl/bekendmakingen

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 12 oktober 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en stukken vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u daar de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627. BPndeinde74122a134-0301).

U kunt tot en met 22 november 2023 uw reactie indienen

U kunt tot en met 22 november 2023 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum Noordeinde 74, ten noorden van 122 en 134’. Voor het indienen van een mondelinge reactie neemt contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer.