Ontwerp bestemmingsplan Businesspark Vredenburgh 2e fase, 2023 week 49

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenburgh 2e fase. De gemeente Waddinxveen wil het bedrijventerrein Noordkade transformeren naar een woon-werk gebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet ruimte gecreëerd worden voor de bedrijven die nu aan de Noordkade gevestigd zijn. Dit plan voorziet hierin. Met Businesspark Vredenburgh 2e fase wordt een bedrijventerrein van circa 29 hectare groot (bruto) gerealiseerd. In juli 2023 tekenden Wayland en de gemeente Waddinxveen een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het bedrijventerrein en de wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wordt eigenaar van 10 hectare grond met een optie voor 4 hectare extra. Door deze afspraken kan de gemeente bedrijven vanuit de Noordkade faciliteren bij een nieuwe start. Er is ook een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan opgesteld om de kwaliteit van de gebouwen en buitenruimte te garanderen.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 14 toegevoegd aan het bestemmingsplan. U kunt de stukken bekijken via de website van de gemeente Waddinxveen. Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 7 december 2023 kunt u op:

  • www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.
  • Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPbpvbf2-0301).
  • Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 17 januari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 17 januari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Businesspark Vredenburgh 2e fase en/of ‘reactie ontwerpaddendum Businesspark Vredenburgh 2e fase’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Hannessen via t.hannessen@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer Hannessen.