Ontheffing geluid Zuidelijke Dwarsweg, 2023 week 22

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan het spoor Gouda – Alphen aan den Rijn vanaf de Zuidelijke Dwarsweg tot aan de Parklaan. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in de periode van 15 juli 2023 07:00 uur tot aan 17 juli 07:00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00005853.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunt u op afspraak inzien bij de gemeente.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt het bezwaar richten aan het college van B&W. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via www.waddinxveen.nl/bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 7 juli 2023 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.