Omgevingsvergunning ‘Het bouwen van een nieuwe zoutloods, Kanaaldijk 35’, 2023 week 06

B&W maken bekend dat de omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe zoutloods aan de Kanaaldijk 35 vanaf 9 februari 2023 ter inzage ligt.

Waar gaat de omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de bestaande zoutloods aan de Kanaaldijk 35 te slopen en een nieuwe zoutloods te bouwen. In de huidige situatie staan er drie gebouwen met een eigen bouwvlak. In de nieuwe situatie komt er één gebouw. Dit gebouw valt buiten het bouwvlak. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Actualisatie Bestemmingsplan Coenecoop’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten hebben voor 6 weken ter inzage gelegen. Dit was van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022. Er zijn geen zienswijze binnengekomen. Aan de Omgevingsdienst Midden Holland is mandaat verleend voor het verlenen van deze omgevingsvergunning wanneer er geen zienswijze zijn ingediend.

Ter inzagelegging

De omgevingsvergunning ligt vanaf 9 februari 2023 voor 6 weken ter inzage. Deze kunt u vinden op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (Plannummer: NL.IMRO.0627.OVKanaaldijk35-0401). Wilt u het op een andere manier inzien? Dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland telefoonnummer 088 5450 000.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer K. van der Starre via e-mail (k.vanderstarre@waddinxveen.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0182.