Omgevingsvergunning ‘3e padelbaan aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen’, 2023 week 16

B&W maken bekend dat de omgevingsvergunning voor het bouwen van een 3e padelbaan aan de Kanaaldijk 9 vanaf 20 april 2023 ter inzage ligt.

Waar gaat de omgevingsvergunning over?

Padel- en tennisvereniging De Gouwe Smash is gevestigd aan de Kanaaldijk 9 in Waddinxveen. Deze vereniging heeft vijf tennisbanen en twee padelbanen. De padelsport is een nieuwe sport waarvoor steeds meer belangstelling is. Ook bij Gouwe Smash is dat het geval. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de padelbanen. Omdat het steeds drukker wordt wil de vereniging het sportpark uitbreiden met één padelbaan. Binnen het bestaande sportcomplex is daar geen ruimte voor. De uitbreiding vindt voor een deel op grond van de gemeente plaats.

Het stuk grond is in het bestemmingsplan ‘Coenecoop’ bestemd voor ‘Verkeer’. Het oprichten van een padelbaan is hiermee in strijd. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De aanvrager heeft de hiervoor de benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten hebben voor 6 weken ter inzage gelegen. Dit was van 16 februari 2023 tot en met 29 maart 2023. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Aan de Omgevingsdienst Midden Holland is mandaat verleend voor het verlenen van deze omgevingsvergunning als er geen zienswijzen zijn ingediend.

Inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 20 april 2023 voor 6 weken ter inzage. Deze kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl Het is ook mogelijk om deze te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het op andere wijze inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 5450 000).

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit op Officielebekendmakingen.nl. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer K. van der Starre via e-mail (k.vanderstarre@waddinxveen.nl) of telefonisch (14 0182).