Milieueffectenrapport (MER) Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V., Tweede Bloksweg 54B, 2023 week 23

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland en het college van B&W van Waddinxveen maken bekend dat zij op 30 mei 2023 hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bij de voorbereiding van het besluit op het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V., Tweede Bloksweg 54B, 2742 KK Waddinxveen, geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.

Wagro is voornemens om de composteringsactiviteiten die nu op het buitenterrein plaatsvinden, inpandig te gaan uitvoeren. Hiervoor wordt een hal gebouwd waarmee groenafval via het proces van tunnelcompostering wordt gecomposteerd. De bij het composteringsproces vrijkomende lucht wordt via emissiebeperkende technieken (i.c. een gaswasser en een biobedfilter) op 30 meter hoogte uitgestoten. Naast het composteren wordt een aantal andere afvalstoffen in een ander deel van de te bouwen hal verwerkt en opgeslagen en vinden nog andere afvalverwerkende activiteiten op het (buiten)terrein plaats.

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Wabo worden aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten en moet het bestemmingsplan worden aangepast. De activiteit valt onder de categorieën D11.3 en D18.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat Gedeputeerde staten moeten beoordelen of ten behoeve van de omgevingsvergunning een MER moet worden opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders moeten beoordelen of ten behoeve van het bestemmingsplan een MER moet worden opgesteld.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval zal de aanpassing van het bestemmingsplan en de aanvraag om omgevingsvergunning gecoördineerd worden behandeld (besluit gemeenteraad 9 november 2022). Door het toepassen van deze coördinatieregeling worden ook de voorbereidingsbesluiten (de mer-beoordelingsbesluiten) gezamenlijk bekendgemaakt.

Inzage

De mer-beoordelingsbesluiten, aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Neem contact op via telefoonnummer 14 0182. De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd via www.odmh.nl.

De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht worden deze mer-beoordelingen als voorbereidingsbesluiten aangemerkt, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat deze besluiten los van de voor te bereiden besluiten belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen de voorbereidingsbesluiten in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen de mer-beoordelingsbesluiten kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo en de procedure op grond van de Wro, ten behoeve waarvan deze m.e.r.-beoordelingsbesluiten zijn genomen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.