Milieu, 2024 week 20

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Ten noorden van Henegouwerweg 119B: het toepassen van grond – WB Infra Henegouwerweg Waddinxveen (publicatie: 08-05-2024)
  • Middelburgseweg 15-17 en achter gelegen percelen: toepassen grond – Middelburgseweg – verhogen landbodem (publicatie: 08-05-2024)

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.