Milieu, 2024 week 17

Melding bodemkwaliteit

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Peter Zuidlaan 1A en 3: toepassen van grond op of in de landbodem P. Zuidlaan 2024032600528 (publicatie 18-04-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.