Melding gesloten bodemenergiesysteem, 2024 week 02

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Op 22 december 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen van WDV01D3758. Dit gaat over het aanleggen van 11 gesloten bodemenergiesystemen voor 37 appartementen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00020190.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.