Melding Bodemkwaliteit, 2024 week 16

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Limaweg e.o.: JK WB Limaweg, ontgraven grond, toepassen grond zand, nv-bouwstoffen (publicatie 12-04-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.