Melding bodemkwaliteit, 2024 week 14

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • omgeving Limaweg, Sportpad en Kastanjelaan: toepassen grond wegwerkzaamheden 2024030601431 (publicatie 27-03-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.