Melding besluit regulier vaststellen maatwerkvoorschriften Logistiekweg 1, 2023 week 11

Op 14 februari 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen om (gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te stellen. De voorschriften hebben betrekking op geluid bij de Logistiekweg 1. De procedure heeft het kenmerk V-2022-005844.

Inzien

De stukken liggen niet ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via de website van de gemeente. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 4 mei 2023 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op Loket Rechtspraak. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 545 00 00.