Melding besluit lozen inrichtingen gesloten bodemenergiesystemen Mahoniehout 94, 2023 week 49

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Op 16 november 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen ter plaatse van de Mahoniehout 94. Dit gaat over het realiseren van 26 gesloten bodemenergiesystemen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00017988. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.