Melding Besluit lozen buiten inrichtingen gesloten systeem, 2023 week 11

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. Dan is een melding van de activiteiten voldoende. B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Bredeweg 3a: realiseren gesloten Bodemenergiesysteem Waddinxveen (publicatie: 06-03-2023);
  • Bredeweg 3b: realiseren gesloten bodemenergiesysteem Waddinxveen (publicatie: 06-03-2023);
  • Tweede Bloksweg 42B, kadastraal WDV01A4482: plaatsen gesloten bodemenergiesysteem (publicatiedatum: 09-03-2023).

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.