Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, 2023 week 30

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

Op 13 juli 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen voor de Kerkweg-Oost 188 t/m 216. Dit De melding is voor 15 gesloten bodemenergiesystemen en heeft kenmerk 2023-00009690.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.