Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, 2023 week 16

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende melding is ingediend:

  • Onderweg 16: realiseren van gesloten bronsysteem (publicatiedatum: 12-04-2023)

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.