Kennisgeving ontwerpbesluit vaststellen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Abr. Kroesweg 31, 2023 week 05

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is genomen om (gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Dit betreft een verzoek om maatwerk ter plaatse van de Abr. Kroesweg 31 in Waddinxveen. Deze zaak is geregistreerd onder kenmerk 2022232657.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen.

De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd op de website van de ODMH.
De stukken vindt u via www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen.
De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2022232657. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl  of telefoonnummer 088-54 50 000