Instellen bebouwde komgrens Beijerincklaan, 2023 week 04

Het college van B&W heeft op 13 september 2022 besloten dat de bebouwde komgrens aan de Beijerincklaan wordt verplaatst zodat de Beijerincklaan direct na de kruising met de Vredenburghlaan (N457) binnen de bebouwde kom ligt.

Hiermee is de nieuwe komgrens in lijn met het bestemmingsplan Vredenburghlaan. In het bestemmingsplan Vredenburghlaan zijn namelijk verschillende maatregelen genomen om de geluidshinder te verminderen. Eén van de maatregelen is een snelheidsvermindering tot 50 km/u op de Beijerincklaan tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken

Stuur binnen 6 weken na de publicatiedatum (26 januari 2023) van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl uw bezwaar naar:

Gemeente Waddinxveen
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. de commissie bezwaarschriften
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen

In het bezwaarschrift zet u:

  • Uw naam en adres;
  • De datum van uw bezwaarschrift;
  • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;
  • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en vindt u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.