Gemeenteraad heeft adviesrecht volgens de nieuwe Omgevingswet, 2024 week 10

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving (zoals bouwen of andere activiteiten die staan in het omgevingsplan) moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Als er voor een activiteit een omgevingsvergunning wordt gevraagd die niet past binnen de regels van het omgevingsplan, beslist het college van B&W of de vergunning toch kan worden verleend.

De gemeenteraad kan aangeven wanneer het college hierover eerst advies moet vragen aan de gemeenteraad. Het college is verplicht om het advies van de gemeenteraad op te volgen.

Verplichte participatie bij aanvragen van omgevingsvergunning

De gemeenteraad kan ook een aanvrager van een omgevingsvergunning verplichten om de omgeving bij het plan te betrekken (verplichte participatie).

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2024 hierover een besluit genomen. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.