Concept Huisvestingsverordening 2023, 2023 week 04

Het college van B&W legt de concept-huisvestingsverordening 2023 voor inspraak voor aan de inwoners van Waddinxveen. De huidige ‘Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2019’ loopt tot 1 juli 2023. Met een huisvestingsverordening kan de gemeenteraad ervoor zorgen dat schaarse betaalbare vrijkomende woningen bij de juiste mensen terecht komen door regels vast te stellen over toewijzing en verdeling. De gemeenteraad beslist in mei over de concept-huisvestingsverordening. 

We voeren vergunningplicht in voor nieuw te bouwen middenhuurwoningen

Huurders van nieuwbouw middenhuurwoningen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om de woning te mogen huren. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de juiste groep mensen in de middenhuurwoningen terecht komen. Bijvoorbeeld met een inkomen dat bij de woning past en mensen die economisch en maatschappelijk gebonden zijn aan onze gemeente.

We breiden de voorrang voor eigen inwoners uit voor sociale huurwoningen

De lokale voorrang voor 25% van sociale huurwoningen breiden we uit naar de totale bestaande sociale huurvoorraad. Op dit moment passen we de voorrang alleen toe voor nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Als het kan, voeren we vergunningplicht voor nieuw te bouwen betaalbare koopwoningen in

We moeten hiervoor wachten op het aannemen van een wijzigingen van de Huisvestingswet door de Tweede Kamer. Het is dan mogelijk om inwoners met een lager inkomen, die economisch en maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente, voorrang te geven bij het aankopen van een nieuwbouwwoning met een aankoopprijs tot en met € 355.000. Je moet de eerste bewoner van deze woning zijn.

De concept-huisvestingsverordening is regionaal opgesteld

Samen met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas heeft de gemeente Waddinxveen de nieuwe concept-huisvestingsverordening opgesteld. Zoek je in meerdere gemeenten een woning, dan zijn veel van de afspraken gelijk. Door de huisvestingsverordening lokaal vast te stellen, blijft er ook ruimte voor maatwerk in een gemeente. 

Veel partijen zijn betrokken bij het opstellen van de verordening

Onder andere Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) en de Participatie Adviesraad (PAR) dachten van tevoren mee. Door de huisvestingsverordening voor te leggen aan inwoners en door officieel advies te vragen aan de Participatie Adviesraad (PAR) kunnen we toetsen of we de informatie goed hebben verwerkt.

Vanaf 26 januari kunt u de concept-huisvestingsverordening inzien

U vindt de stukken vanaf 26 januari 2023 via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt daar ook lezen hoe u uw reactie kunt doorgeven. U heeft hiervoor tot 9 maart de tijd. Alle reacties nemen we mee in het raadsvoorstel dat in mei door de gemeenteraad wordt besproken.