Besluit uitgebreid vaststellen maatwerkvoorschriften Abr. Kroesweg 28-44, 2023 week 26

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gemeente Waddinxveen bekend dat een besluit is genomen om (gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te stellen over de afscherming van de lichtuitstraling bij de toepassing van kunstverlichting bij plantengroei. Het gaat om het verzoek op de locatie Abr. Kroesweg 28-44. Deze zaak heeft kenmerk V-2022-004898.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage bij gemeente Waddinxveen. De documenten liggen digitaal ter inzage op de website van de ODMH. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken beroep indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn begint op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de datum van de brief, een omschrijving van dit besluit en de reden van het beroep bevatten. Verder vragen wij een kopie van het besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal een beroep indienen via de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook een beroep heeft ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.