Besluit hogere geluidswaarden Wet geluidshinder Peter Zuidlaan, 2024 week 11

B&W hebben het volgende besloten:

  • Hogere geluidswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Peter Zuidlaan.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

Wilt u het besluit bekijken?

Dat kan online maar ook in het gemeentehuis:

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u van een beroepschrift indienen. U heeft daarvoor zes weken de tijd vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. U kunt alleen beroep indienen als u belanghebbende bent.

U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Per post. Stuur uw brief naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  2. Online. Het is belangrijk dat u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Daarnaast is het belangrijk dat u zorgt dat u:

  • het beroepschrift ondertekent. En dat u deze voorziet van uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en uw motivering;
  • een kopie van het besluit meelevert;
  • aangeeft op welk telefoonnummer en e-mailadres u te bereiken bent.

Zo voorkomt u dat de rechter het beroepschrift niet in behandeling neemt. Aan de behandeling van het beroep zijn wel kosten verbonden. Ook stelt het indienen van beroep de werking van het besluit niet uit.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om vragen. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’ vragen. U kunt dit doen als u een beroepschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

  1. Per post aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
  2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.