Regelgeving en beleid, 2023 week 51

Belastingverordeningen 2024 vastgesteld

In de raadsvergadering van 13 december 2023 zijn de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

De verordeningen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl en liggen 12 weken ter inzage. Tegen een vergoeding kunt een kopie van de verordeningen en besluit ontvangen.

Vaststelling integrale Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026

B&W hebben op 5 december 2023 besloten om de integrale Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ODMH 2023-2026 vast te stellen. Het beleid is de basis voor de vergunningverlening, handhaving en toezicht op de uitvoering van milieuwetgeving bij bedrijven en het bouw- en woningtoezicht door de Omgevingsdienst Midden-Holland. De nota treedt in werking met de ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Beleidsregels voor de fysieke leefomgeving

B&W hebben op 5 december 2023 besloten om de Beleidsregels voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Het college heeft de afgelopen jaren meerdere beleidsregels vastgesteld over geluid, bodem en externe veiligheid. Dit is de voorwaarde voor de uitvoering van de werkzaamheden die horen bij het omgevingsrecht. Wanneer de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingaat, vervallen de meeste wetten waarop deze beleidsregels zijn gebaseerd. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat, worden een aantal beleidsregels opnieuw vastgesteld. Een aantal beleidsregels is samengevoegd en inhoudelijk ongewijzigd gebundeld tot een nieuwe beleidsregel: de Beleidsregels voor de fysieke leefomgeving voor bodem en geluid. De beleidsregels treden in werking met de ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Beleidsnota Externe Veiligheid Waddinxveen en Aanvulling Tijdelijke Omgevingsplan Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2023 besloten om de bestaande Beleidsnota Externe Veiligheid opnieuw vast te stellen. Daardoor blijven de bestaande regels gelden nadat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Omdat de uitvoering van het beleid onder de Omgevingswet verandert, is ook een aanvulling op dit beleid vastgesteld. In de regels hebben we vastgelegd hoe we omgaan met de risico’s van opslag van en transport met gevaarlijke stoffen. De Beleidsnota is op dit moment al geldig en wordt met dit besluit verlengd. De aanvulling treedt in werking met de ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Beleidsregel voorafgaand bodemonderzoek bij bouwactiviteiten onder de Omgevingswet

B&W hebben op 12 september 2023 besloten om de Beleidsregel voorafgaand bodemonderzoek bij bouwactiviteiten onder de Omgevingswet vast te stellen. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft invloed op de regels bij het bouwen. De Omgevingswet kan op het gebied van bodemonderzoek bij bouwactiviteiten op meerdere manieren worden uitgelegd. Voor een duidelijke uitleg van de regels heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland een beleidsregel opgesteld voor het doen van bodemonderzoek bij bouwen. Hierbij is uitgegaan van de bestaande Nota bodemkwaliteit bij bouwen uit 2013. Het beleid blijft dus hetzelfde als in de afgelopen jaren. Met deze beleidsregel proberen we te voorkomen dat iemand onnodig bodemonderzoek uitvoert vanwege onduidelijkheden in de wetgeving. De beleidsregels treedt in werking met de ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024.