Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten gebied ‘Zuidplaspolder’, 2023 week 43

Het college van B&W heeft op 24 oktober 2023 besloten om op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig een aantal stukken grond aan te wijzen.

Gebied

De stukken grond die voorlopig door het college zijn aangewezen liggen in het gebied ‘Zuidplaspolder’ en zijn aangegeven op de bij het besluit horende grondplantekening. Ook is er een lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden bijgevoegd. Aan de gronden wordt een natuur en recreatie bestemming toegedacht.

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 26 oktober 2023 en vervalt van rechtswege na drie maanden. Of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing als gevolg van artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking treedt.

Inzien van de stukken

Het collegebesluit ligt samen met de bijlagen met ingang van 26 oktober 2023 voor een periode van zes weken ter inzage. De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis van Waddinxveen en zijn digitaal te bekijken via www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

Heeft u vragen?

U kunt hiervoor tijdens kantoortijden contact opnemen met mevrouw C. Boels op telefoonnummer 14 0182 of via e-mail c.boels@waddinxveen.nl.