De gemeente Waddinxveen werkt veel samen met verbonden partijen om onze doelen te bereiken.

Wat is een verbonden partij?

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen hebben verschillende juridische vormen. Het belangrijkste onderscheid is publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen.

Bij publiekrechtelijke verbonden partijen gaat het vooral om gemeenschappelijke regelingen en bij privaatrechtelijke verbonden partijen om vennootschappen en stichtingen. Er kan alleen van een verbonden partij gesproken worden als er een bestuurlijk en financieel belang is.

Hieronder staan de verbonden partijen van Waddinxveen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGENKerntaken
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)De VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat inwoners beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. De kernactiviteit van de VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving.
HechtDe  focus voor Hecht ligt op samen een doel bereiken: een beter leven in Hollands Midden. Dit doen zij door te werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.
Regio Midden-HollandRegio Midden-Holland is een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. De gemeenten werken samen op het gebied van: economie, onderwijs, arbeidsmarkt, Ruimte en wonen, verkeer en vervoer, duurzaamheid, sociaal domein.
Omgevingsdienst Midden-HollandOmgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Zij voeren de milieutaken en de bouw- en woningtoezichttaken uit. Zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen in behandeling nemen, toetsen van de Wet milieubeheer en andere wetten. Maar ook het handhaven van de bouwvoorschriften en het afhandelen van milieuklachten door overlast van bedrijven (bijvoorbeeld geluid of stank).
Werkvoorzieningschap PromenPromen is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en het publiekrechtelijke samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Promen geeft uitvoering aan de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en voert, via een aparte ProWork BV, in opdracht van de gemeenten werkzaamheden uit voor andere doelgroepen van de Participatiewet (PW).
Streekarchief Midden-HollandHet Streekarchief Midden-Holland is het historisch documentatiecentrum voor de aangesloten gemeenten en is een gevolg van de Archiefwet. Het Streekarchiefdienst zorgt ervoor dat informatie van gemeenten toegankelijk is voor de inwoner en dat is een van de voorwaarden van democratie. Daarnaast verleent het streekarchief een complete dienst bij het opvragen van informatie.
Grondbank RZG ZuidplasDe Grondbank is per 1-1-2011 een zogenaamd stallingbedrijf met een looptijd tot 1-1-2025. De Grondbank beheert de eigendommen en verkoopt deze door aan bestaande organisaties of aan, in de Zuidplaspolder op te richten, nieuwe organisaties, die de ontwikkeling risicodragend op zich nemen. Door de inbreng van de eigendommen draagt de Grondbank bij aan een effectieve realisatie van de ruimtelijke en sectorale doelstellingen, die geformuleerd staan in de Herijkingsstudie en de Visie Ruimte en Mobiliteit met betrekking tot de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.
Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)Het Bedrijvenschap ontwikkelt vestigingsmogelijkheden, vooral voor bedrijven uit de regio Midden-Holland. Als locatie daarvoor wordt het bedrijventerrein Gouwe Park gebruikt. Het ontwikkelingsproces bestaat uit de verwerving, aanleggen infrastructuur en de uitgifte van gronden en alles wat daarmee te maken heeft. Bij het sluiten van de grondexploitatie wordt het eigendom, beheer en onderhoud van de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente Zuidplas.
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een recreatieschap. Hierin werken de volgende gemeenten samen: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het doel van is het ontwikkelen en onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden binnen de gemeenten. De Groenalliantie zorgt voor een aantrekkelijk en duurzame omgeving. In Waddinxveen is de Groenalliantie verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Gouwebos en natuurgebied ’t Weegje. De Groenalliantie werkt ook samen met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud in deze gebieden. De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie zorgen voor groen. Groen is gezond en nodigt uit tot bewegen. Daarom zet Groenalliantie samen met andere organisaties zich in om deze gebieden verder te ontwikkelen. De Groenalliantie staat altijd open voor wensen en ideeën voor verbeteringen.
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)De BSGR is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen en de meeste retributies voor de gemeente Waddinxveen.
VENNOOTSCHAPPENKerntaken
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner.
OasenOasen is een drinkwaterbedrijf met een maatschappelijke taak. Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie wil het bedrijf een sprong op kwalitatief gebied maken: nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie.
CyclusCyclus haalt in Waddinxveen het afval op. Inwoners kunnen contact opnemen met Cyclus voor vragen over de afvalinzameling. Cyclus helpt de gemeente met het behalen van de doelstelling voor duurzaamheid: in 2025 mag een inwoner per jaar nog maar 50kg restafval weggooien. In 20250 moet de hoeveelheid restafval verminderd zijn naar 0kg restafval per inwoner per jaar.
TriangelDe GEM CV Park Triangel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woonwijk Park Triangel, de grootste uitbreidingslocatie van Waddinxveen met 2.900 woningen, voorzieningen en bedrijven.
STICHTINGEN EN VERENIGINGENKerntaken
Stichting Greenport regio BoskoopDe stichting heeft 4 doelen:
1. het versterken van de boomteeltsector in de regio Boskoop;
2. het bevorderen dat deze sector en regio, zowel nationaal als internationaal, worden (h)erkend als een aantrekkelijke markt- en vestigingsplaats en kennisbron;
3. het verantwoord inpassen van de boomteeltsector in de regio, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met andere functies, zoals wonen, water, natuur, recreatie en landschap;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.