Over de raad

De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen door alle Waddinxveners van 18 jaar en ouder. De Waddinxveense raad telt 23 leden.

De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. 

Wilt u meer weten over de gemeenteraad, het college en andere bestuursorganen? Kijk dan op de website Zo werkt de overheid

Raadspresidium

Het raadspresidium bestaat uit: de voorzitter van de raad, de fractievoorzitters, voorzitters raadscommissies en de griffier. Het presidium zorgt ervoor dat de raad goed functioneert. Het raadspresidium beslist over de agenda’s van raad en over de gang van zaken in en rond de vergaderingen, als dit niet is geregeld in Reglement van Orde. 

Spreekrecht

Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties kunnen inspreken tijdens de commissievergaderingen en/of de besluitvormende raadsvergaderingen. Om in te spreken, dient u zich eerst aan te melden bij de griffie via de mail griffie@waddinxveen.nl. In deze mail graag het onderwerp/agendapunt aangeven, waarover u komt inspreken en uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent bij eventuele vragen. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering. De griffie kan u helpen als u twijfelt waar u het beste kunt inspreken.

Bij een commissievergadering kan iemand inspreken die betrokken is bij onderwerpen die op de agenda staan. Aan het begin van de raadsvergadering kunnen inwoners en vertegenwoordigers van organisaties ook aandacht vragen aan de raad vragen voor een actueel onderwerp. Dit onderwerp staat niet op de agenda staat en is ook niet behandeld in een commissievergadering.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 14 0182 of via griffie@waddinxveen.nl.

Groene Hart Rekenkamer

De taak van de rekenkamercommissie is het onderzoeken van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur en beleid van een gemeente of onder de verantwoording van de gemeente vallende instellingen.

De Groene Hart rekenkamer werkt samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Deze gezamenlijke aanpak levert niet een financiële besparing op voor de deelnemende gemeenten. Ook levert dit meerwaarde omdat de onderzoeken de vier gemeenten tegelijk worden uitgevoerd. De vier gemeenteraden krijgen zo een helder en vergelijkend beeld van verschillende beleidskeuzes over dezelfde beleidsterrein. De onderzoeken hebben vooral een lerend effect voor de gemeenteraden. Dit betekent dat niet alleen teruggekeken wordt, maar vooral ook vooruit. Denk daarbij aan adviezen en aanbevelingen voor het verbeteren van het beleid en uitvoering.

Meer informatie vindt u op www.groenehartrekenkamer.nl