Besluitenlijst B&W openbaar 28 mei 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 21 mei 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062774915

Bestemmingsplan Heggewinde 22a

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Heggewinde 22a(NL.IMRO.0627.BPheggewinde22a-0401) en de nota van beantwoording zienswijzen vast testellen.
 2. De raad voor te stellen het addendum op de Welstandsnota 2015 voor het plangebied Heggewinde 22a vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Aan de Heggewinde 22a ligt een perceel van ongeveer 1,53 hectare groot. Vroeger was hier de Bethelschool gevestigd. Dit schoolgebouw is niet meer in gebruik en de gemeente heeft het verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft het plan om op deze locatie 30appartementen en maximaal 200m² aan maatschappelijke voorzieningen te bouwen. De ontsluiting vindt plaats via de Wadde en het parkeren wordt grotendeels op eigen terrein geregeld. Het voorgestelde plan past niet binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ van het huidige bestemmingsplan Bebouwde Kom 2015′. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen voor een periode van 6 weken. Er is één zienswijze ingediend en deze is deels in het plan verwerkt. In een anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen gemeente en de eigenaar over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Na deze periode is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Zaaknummer: 0627125159

Jaarstukken 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de Jaarstukken 2023;
 2. De Jaarstukken 2023 aan te bieden aan de raad voor vaststelling in de raadsvergadering van 10 juli 2024;
 3. De raad wordt voorgesteld:
 1. De jaarstukken over 2023, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 5.223.274 vast te stellen;
 2. Het eenmalige bedrag van € 435.000 voor achterstallig onderhoud oude gebouw Oude Dreef toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve
 3. achterstalligonderhoud gebied Oude Dreef;
 4. Het saldo van de eenmalige energietoelage voor een bedrag van € 297.400 toe te voegen aan de bestemmingsreserve energietoeslag;
 5. Het terugstorten van een bedrag van € 50.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid in verband met een nog te verstrekken subsidie aan Scouting Klimop;
 6. Om de dienstverlening te verbeteren wordt een bedrag van € 87.600 toegevoegd aan de bestemmingsreserve POK gelden;
 7. Het saldo van de SPUK gelden Oekraïne voor een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen enandere doelgroepen;
 8. Het saldo van de implementatie Omgevingswet voor een bedrag van € 359.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet;
 9. Ten behoeve van de organisatieontwikkeling WadsMore een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Voorts wordt besloten om voor de jaarschijf 2024 een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan deze reserve en voor de jaarschijf 2025 een bedrag van €700.000.
 10. Ten behoeve van de optimalisatie van de begroting een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan bestemmingsreserve organisatieontwikkeling;
 11. Het resterende voordelige rekeningresultaat 2023 van €2.686.274 toe te voegen aan de Algemene BedrijfsreserveAlgemene Dienst;
 12. De onderhanden restantkredieten groot onderhoud en investeringen zoals opgenomen in de Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen en de Bijlage – Overzicht(restant)investeringskredieten voor een bedrag van € 31 miljoen over te hevelen naar hetbegrotingsjaar 2024.
 13. Om geheimhouding op bijlage risico’s grondbedrijf (bijlage 2) te leggen op grond vanartikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo.

Samenvatting raad en pers: De werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van de Jaarstukken 2023 zijn afgerond. Het document bestaat uit het Jaarverslag, Jaarrekening
en Overige stukken. Het Jaarverslag start met een voorwoord, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2023. In de inleiding staat het voorstel bestemmingsresultaat beschreven. In het Jaarverslag wordt ingegaan op het gerealiseerde beleid en in de Jaarrekening op de financiële verantwoording.

Zaaknummer: 0627134762

Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 Regio Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen:
  a. De zienswijze op de ontwerp-programmabegroting Regio Midden Holland 2025-2028 vast te stellen.
  b. De structureel hogere bijdrage ad € 113.000 vanaf 2025 ten laste te brengen van het begrotingssaldo, onder voorbehoud van de integrale afweging bij behandeling van de Kaderbrief 2025-2028.
 2. De indexatie van de bijdrage voor de Regio Midden-Holland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Samenvatting raad en pers: Het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 voorgelegd aan de gemeenteraden in de regio en deze in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. De ontwerpbegroting is opgesteld met het oog op intensivering van de samenwerking in de regio. Deze intensivering ligt in lijn met het rapport uit 2023 ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Regio Midden-Holland’, dat ook in de Waddinxveense raad is besproken eind 2023, waarin wordt geconcludeerd dat regionaal kansen worden gemist als gevolg van de geringe regionale uitvoeringskracht. In de concept zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2025-2028, die door het college aan de raad wordt voorgelegd, wordt steun uitgesproken voor de versteviging van de regionale samenwerking om zo de slagkracht te vergroten op regionale vraagstukken rond mobiliteit, economische vitaliteit en (duurzame) groei. Voorwaarden worden gesteld wat betreft monitoring en terugkoppeling van de resultaten.

Zaaknummer: 0627145041

Bezwaar tegen de aanwijzing van een parkeervlak voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie naast Alpherwetering 2

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 18 juli 2023 (gepubliceerd op 26 juli2023) in stand te laten onder aanvulling van de heroverweging van het bestreden besluit.
 3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 4. Bijlagen 1 t/m 3 niet openbaar te maken op grond van art. 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 18 juli 2023 besloten een parkeervlak voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie naast Alpherwetering 2 aan te wijzen. Dit besluit is op26 juli 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad. Tegen dit besluit is door een inwoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin wordt door de commissie geadviseerd om een volledig nieuwe belangenafweging
te maken. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en heeft een nieuwe belangenafweging gemaakt. Naar aanleiding van deze nieuwe belangenafweging heeft het college besloten dat het besluit niet onrechtmatig en niet onredelijk is. Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 627138091

Zienswijze concept-begroting 2025-2028 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen op de concept-begroting 2025-2028 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
 2. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de concept-begroting 2025-2028.
 3. De indexatie van de bijdrage voor Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te baseren op de indexatie zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Samenvatting raad en pers:

In de afgelopen weken zijn de primitieve begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de conceptbegroting 2025-2028 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaaknummer: 0627139716

Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de beoogde wijziging van de gemeenschappelijke regeling BSGR.
 2. De GR BSGR, behoudens toestemming van de raad, te wijzigen.

Samenvatting raad en pers: De BSGR heeft de colleges van de deelnemende gemeenten en de dijkgraaf en hoogheemraden een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling BSGR aangeboden. Zij verzoekt het college, conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in te stemmen met deze gewijzigde versie, nadat daarvoor toestemming is verkregen van de gemeenteraad.

Zaaknummer: 0627141689

Zienswijzen Gemeenschappelijke Regeling en ontwerpbegroting 2025 Grondbank RZG Zuidplas

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit de raad voor te stellen:

 1. De zienswijzen op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas vast te stellen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor:
  a) de aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
  b) het recht tot uittreden binnen een jaar;
  c) de doelstelling van een kostenneutrale ontwikkeling;
  d) de verlening van de koopovereenkomst met Zuidplas;
  e) de verkoop van gronden aan derden mogelijk maken.
 2. Af te zien van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas.

Samenvatting raad en pers: De gemeente werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten uit de regio. Op deze manierkunnen zaken beter worden georganiseerd en geregisseerd. Betreffende transities in het landelijk gebied werkt de gemeente Waddinxveen samen met omliggende gemeente en de provincie Zuid-Holland in de Grondbank RZG Zuidplas. In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas aan de raad aangeboden. Daarnaast is een concept wijzigingsvoorstel voor verlenging van de Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas aan de raad aangeboden. Het college van burgemeesters en wethouders heeft nu besloten de gemeenteraad voor te stellen zienswijzen in te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas. De zienswijzen gaan over de looptijd, de periode voor de mogelijkheid tot uittreding en de voorwaarden voor uittreding. Het college stelt de raad ook voor af te zien van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de
ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting2026-2028.

Zaaknummer: 0627141592

Wijziging Overeenkomst Jeugdbeschermingstafel

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit tot:

 1. Het instemmen met de wijzigingsovereenkomst “Overeenkomst gemeente Gouda en Midden Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland”.

Samenvatting raad en pers: Er wordt ingestemd met de wijzigingsovereenkomst ‘Overeenkomst gemeente Gouda en Midden Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel
Midden-Holland’, zodat deze overeenkomst geactualiseerd wordt.

Zaaknummer: 0627145059

Aankoop twee (rest) stukken grond nabij A12 en Beijerincklaan en de wandelpromenade langs de
Gouwe

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het aangaan van de koopovereenkomst (bijlage 1) over de overdracht (inclusief de vestiging van een recht van opstal) van twee stukken grondgelegen aan en nabij de A12 en Beijerincklaan en de wandelpromenade langs de Gouwe.

Samenvatting raad en pers: De Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Waddinxveen gevraagd 2 stukken grond van de Provincie Zuid-Holland te kopen. Het gaat hier om een stuk grond met kadastrale aanduiding C5235, gelegen aan en nabij A12 en Beijerincklaan. Het stuk grond is in gebruik als fietspad met berm. Het andere stuk grond met kadastrale aanduiding D3004, ligt aan de wandelpromenade langs Gouwe. Beide stukken grond zijn al in beheer van de gemeente Waddinxveen. De Provincie Zuid-Holland gaat tot verkoop over omdat zij geen belang meer hebben bij beide stukken grond.