Besluitenlijst B&W openbaar 23 mei 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van
B&W van 16 mei 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062715915

Verordening Sociaal Domein 2023

Besluit:

 1. De verordening Sociaal Domein 2023 wordt vastgesteld door het college.
 2. De verordening Sociaal Domein 2023 wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: De verordening Sociaal Domein is op een aantal onderdelen gewijzigd. Dit heeft te maken met nieuwe landelijke wetgeving en recente uitspraken van de rechter. Het gaat om onderdelen van de Participatiewet, leerlingenvervoer en Wmo.

Zaaknummer: 062716219

Visiedocument met circulair afwegingskader Op Dreef

Besluit:

 1. Het visiedocument met circulair afwegingskader voor gebiedsontwikkeling Op Dreef wordt vastgesteld volgens bijlage 1.

Samenvatting raad en pers: Het afgelopen jaar is er door de gemeente gewerkt aan een circulair afwegingskader voorgebiedsontwikkeling Op Dreef. Het college heeft door middel van dit collegevoorstel ingestemd met dit afwegingskader. Hiermee wordt er invulling gegeven aan de circulaire ambities uit het Programma van Eisen dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juni 2021.

Zaaknummer: 062713344

Afvalinzameling

Besluit:

 1. Bijgaand raadsvoorstel en memo worden vastgesteld en voorgelegd aan de raad.

Samenvatting raad en pers: In het collegeprogramma 2022-2026 ‘Thuis in Waddinxveen’ hebben we ambities vastgelegd over het verminderen van zwerf- en restafval en het verlagen van de kosten van afvalinzameling.

 • Zwerfafval hoort niet thuis in de openbare ruimte. We gaan met Cyclus onderzoeken hoe de hoeveelheid zwerfafval kan worden verminderd;
 • We willen minder vervuiling door restafval. Dat doen we door inwoners in staat te stellen hun afval goed te scheiden;
 • We streven naar de laagste woonlasten voor huishoudens in de regio Midden-Holland. We beoordelen jaarlijks of we het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing kunnen voortzetten.

Daarbij vinden we het belangrijk dat inwoners zich gehoord weten en betrokken voelen bij besluiten van de gemeente. Op basis van de voorkeur van de inwoners wordt de raad voorgesteld te kiezen voor het scenario waarbij het PMD-afval ingezameld blijft worden via PMD zakken. Aanvullend wordt onderzocht of de frequentie van restafvalinzameling verlaagd kan worden om de kosten te verlagen. Ook de wens om GFT-afval in de zomerperiode juist vaker in te zamelen wordt onderzocht.

Zaaknummer: 062714972

Startnotitie Duurzame Opvang Vluchtelingen

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de startnotitie Duurzame Opvang Vluchtelingen vast te stellen, waaronder in het bijzonder:
 • Combinatie van verschillende doelgroepen
 • Locatiecriteria en wegingskader
 • Participatie aanpak

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de startnotitie ‘Duurzame opvang asielzoekers’ en legt deze voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. Deze startnotitie volgt op het regionale voorstel ‘Duurzame Opvang Vluchtelingen’ die de gemeenteraad op 19 april 2023 vaststelde. Daarin staat dat de gemeente Waddinxveen haar bijdrage levert aan het creëren van 2200 opvangplaatsen in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeente Waddinxveen wil hierin een actieve rol spelen. Ook wil zij inwoners en de gemeenteraad vroeg betrekken bij de selectie van een locatie of meerdere locaties. In de startnotitie staan de criteria en randvoorwaarden voor de selectie van locaties en het plan van aanpak om te komen tot een gedragen lijst van locaties binnen de gemeente. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de startnotitie op 21 juni 2023.

Zaaknummer: 062716407

Harmonicavoorziening ‘De Break’

Besluit:

 1. Het als pilot regionaal inkopen van verblijf en behandeling in harmonicavoorziening ‘De Break’ van 1 juni 2023 tot en met 31 december2024, teneinde (gezins)behandeling te versterken en om uithuisplaatsingen te voorkomen of te verkorten.
 2. De voorziening te bekostigen door middel van een lumpsum van 75% van het totale budget, wat voor de gemeente Waddinxveen €195.687,- betekent.
 3. Het op basis van nacalculatie aanvullen van de lumpsum tot maximaal 104,8% van het totale budget, wat voor de gemeente Waddinxveen maximaal € 273.440,- betekent indien er over de periode van 1 juni 2023 t/m 31 december 2024 meer dan 24 inwoners regionaal worden geplaatst.
 4. Het vaststellen van de terugbetalingsregeling waarbij zorgaanbieder ASVZ bij minder dan 24 plaatsingen een bedrag van € 55.000,- per jeugdige onder de 24 terugbetaald aan de regio.
 5. De harmonicavoorziening het eerste halfjaar van 2024 te evalueren en te besluiten over het vervolg.
 6. Volgens bestaand beleid worden de financiële gevolgen van dit voorstel meegenomen in de eerst volgende burap.

Samenvatting raad en pers: In regio Midden-Holland werken gemeenten, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders samen aan het transformatieprogramma ‘Gewoon Thuis Jeugd’, met als doel kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien en uithuisplaatsingen te verminderen. De Break is een pilotvoorziening binnen dit programma en biedt tijdelijke ondersteuning aan kinderen en jeugdigen met ernstige problemen. Hun thuissituatie staat onder druk en ingrijpen is nodig om ervoor te zorgen dat ze nu en in de toekomst thuis kunnen blijven wonen. Ook biedt De Break een snellere terugkeer naar huis voor kinderen en jeugdigen die verblijven in zwaardere zorgvoorzieningen.

Zaaknummer: 062716359

Ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomst en deze wordt getekend;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a wordt ter inzage gelegd (NL.IMRO.0627.ZesdeTochtweg2a-0301) en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op het bedrijfsperceel aan de Zesde Tochtweg 2a in Waddinxveen was voorheen een loonbedrijf en een hoveniersbedrijf gevestigd. HortiClean B.V. heeft de bedrijfsactiviteiten van het loonbedrijf in 2018 overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in teeltruimingen in de tuinbouw. Hierbij kan worden gedacht aan afvoer van gewas, montage en onderhoudswerk, verhuur materieel en levering van bijbehorend personeel. De vestiging van het aan de glastuinbouw verbonden loonbedrijf is in strijd met het bestemmingsplan, omdat alleen bedrijven in milieu categorie 1 en 2 zijn toegestaan, terwijl het bedrijf onder milieu categorie 3.1 valt. Bij afwijking is vestiging mogelijk wanneer wordt aangetoond dat het bedrijf milieutechnisch inpasbaar is. In deze herziening van het bestemmingsplan wordt dit aangetoond. Gelijktijdig wordt een bedrijfswoning mogelijk gemaakt in het bebouwingslint. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beschikbaar contingent in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling in verband met een sanering van een sierteeltbedrijf aan het Noordeinde 4 in Waddinxveen. Dit bestemmingsplan maakt de legalisatie van het aan de glastuinbouw verwante loonbedrijf en het oprichten van een bedrijfswoning planologisch mogelijk.

Zaaknummer: 062714662

Zienswijze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling Hecht vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Een aantal wetswijzigingen – waaronder de op 1 juli 2022 in werking tredende wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) – vereist dat de Gemeenschappelijke Regeling Hecht op een aantal punten wordt geactualiseerd. Op 19 april 2023 is de ontwerptekst van de nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen aan het college aangeboden met een verzoek om die door te sturen naar de raad en daarop een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. De raad wordt voorgesteld deze zienswijze vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaaknummer: 062711764

Ondermandaatregeling IPS trajecten

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ondermandaatbesluit Subsidieregeling IPS trajecten voor de gemeentelijke doelgroep.

Samenvatting raad en pers: Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep inwerking getreden. Deze regeling bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Hiervoor moet de gemeente de ondermandatering regelen.

Zaaknummer: 062715982

Zienswijze op ontwerp-programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2024.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze
opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden.

Zaaknummer: 062716071

Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Waarborgfonds

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de (concept)brief met wensen en bedenkingen over de oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Samenvatting raad en pers: Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het voornemen deel te nemen aan een op te richten Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Voordat zij hierover besluit is zij op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht vooraf de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te stellenwensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Zaaknummer: 062716413

Addendum op de Welstandsnota Triangel G3 Parkrand

Besluit:

 1. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel bedrijvenpark Parkrand G3 wordt voor inspraak vrijgegeven.
 2. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel bedrijvenpark Parkrand G3 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 23 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp addendum op de welstandnota voor Triangel bedrijvenpark Parkrand G3 ter inzage te leggen. Voor de deelplannen in Triangelzijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het deelplan G3 Parkrand. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied G3 moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied G3 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld. Voor dit kan gebeuren wordt het ontwerp addendum voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast.

Zaaknummer: 06271471

Kerkweg-Oost 155-157-157A

Besluit:

 1. Er wordt planschade toegekend aan de eigenaar van de Stationsstraat 38 voor een bedrag van €15.800,- als gevolg van het bestemmingsplan “Kerkweg-Oost 155-157-157A”.
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen 1 en 2 wordt geheimhouding volgens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo) opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de woning en de bedrijfsruimte aan de Stationsstraat 38 in Waddinxveen. Omdat woning en bedrijf wegens het bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost155-157-157A’ minder waard zouden zijn geworden. De gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de stichting adviesbureau onroerende zaken (SAOZ). Deze stichting heeft de gemeente geadviseerd een planschadevergoeding van € 15.800,- toe te kennen voor de woning. Want door het bestemmingsplan is onder andere het uitzicht en de privacy van de bewoners slechter geworden. Ook adviseert de SOAZ de gemeente om geen planschadevergoeding toe te kennen voor het bedrijf. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten het advies van de SOAZ over te nemen. En betaalt € 15.800,- planschade voorde woning. Daar komt ook de wettelijke rente nog bij. En een bedrag van € 500,- dat de aanvrager al eerder als drempelbedrag heeft betaald.

Zaaknummer: 06272265

Kerkweg-Oost 155-157-157A

Besluit:

 1. Er wordt planschade toegekend aan de eigenaar van de Stationsstraat 40 voor een bedrag van€ 10.400,- als gevolg van het bestemmingsplan “Kerkweg-Oost 155-157-157A” .
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen 1 en 2 wordt geheimhouding volgens artikel 87 vande Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo) opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de woning aan de Stationsstraat 40 in Waddinxveen. Omdat de woning wegens het bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 155-157-157A’ minder waard zou zijn geworden. De gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de stichting adviesbureau onroerende zaken (SAOZ). Deze stichting heeft de gemeente geadviseerd een planschadevergoeding van € 10.400,- toe te kennen. Want door het bestemmingsplan is onder andere het uitzicht en de privacy van de bewoners slechter geworden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit advies van de SOAZ over te nemen. En betaalt € 10.400,- planschade. Daar komt ook de wettelijke rente nog bij. En een bedrag van €500,- dat de aanvrager al eerder als drempelbedrag heeft betaald.

zaaknummer: 06272367

Kerkweg-Oost 155-157-157A

Besluit:

 1. Er wordt geen planschadevergoeding toegekend aan de eigenaren van de winkelruimten aan de Kanaalstraat 4 en 4a als gevolg van het bestemmingsplan “Kerkweg-Oost 155-157-157A” .
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen 1 en 2 wordt geheimhouding volgens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo) opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de winkelruimten met achterplaats aan de Kanaalstraat 4 en Kanaalstraat 4A te Waddinxveen. De aanvrager stelt dat sprake is van een waardevermindering van de winkelruimten voor een
bedrag van € 8.000,- als gevolg van het bestemmingsplan “Kerkweg-Oost 155-157-157A”. De gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de stichting adviesbureau onroerende zaken (SAOZ). Deze stichting heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager geen planschadevergoeding toe te kennen. Het advies van de SAOZ houdt, kort samengevat, in dat voor de bedrijfsmatige objecten van de aanvrager geen nadelige planologische effecten zijn ontstaan. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomen en besloten de aanvrager geen vergoeding voor planschade toe te kennen.

Zaaknummer: 062716410

Addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan J

Besluit:

 1. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan J wordt voor inspraak vrijgegeven.
 2. Het ontwerp addendum op de welstandsnota Triangel Deelplan J wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 23 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp addendum op de welstandnota voor Triangel Deelplan J ter inzage te leggen. Voor de deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld zo ook voor het
Deelplan J. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied J moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied J worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken, moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld. Voor dit kan gebeuren, moet het ontwerp addendum voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast.

Zaaknummer: 06274700

Advies commissie bezwaarschriften over een bezwaar gericht tegen de weigering van een subsidieaanvraag

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 8 november 2022 wordt in stand gelaten;
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen 1 t/m 4

Samenvatting raad en pers: Stichting dagbesteding De Tulp heeft een aanvraag ingediend om toekenning van een subsidie. Het college heeft de gevraagde subsidie afgewezen. Tegen dit besluit is namens de stichting bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 06274476

Voornemen tot aanwijzen Oranjelaan 1 als gemeentelijk monument

Besluit:

 1. Voorgenomen wordt Oranjelaan 1 (perceel B4512) aan te wijzen als gemeentelijk monument;
 2. Dit advies wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college is van plan Oranjelaan 1 als gemeentelijk monument aan te wijzen. Na de bekendmaking ligt het voornemen zes weken ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na de termijn van terinzagelegging neemt het college een definitief besluit.

Zaaknummer: 06273183

Advies commissie bezwaarschriften over een bezwaar gericht tegen een omgevingsvergunning

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 2 december 2022 wordt in stand gelaten;
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen 1 t/m 3.

Samenvatting raad en pers: Een aanvraag is ingediend om toekenning van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting op het perceel Raadhuisplein (locatie oude gemeentehuis) in Waddinxveen. Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Tegen dit besluit is door een omwonende bezwaar gemaakt.
De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is en dat het college terecht heeft besloten tot verlening van de omgevingsvergunning. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 06272573

Advies commissie bezwaarschriften over een bezwaar gericht tegen een subsidietoekenning

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het namens bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 17 november 2022 wordt in stand gelaten;
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagen 1 t/m 4.

Samenvatting raad en pers: Stichting Leergeld Waddinxveen heeft een aanvraag ingediend om toekenning van een subsidie, een bedrag van € 102.000,-. Het college heeft een subsidie toegekend. Een bedrag van € 85.000,-. Tegen dit besluit is namens de stichting bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062715392

Afstand kettingbeding parkeerplaats nr. 40 (bewoners)parkeergarage centrum

Besluit:

 1. Er wordt afstand gedaan van het kettingbeding dat de overdracht van de stallingsplaats verplicht koppelt aan de overdracht van een (spoor)woning voor de parkeerplaats nr. 40 in de (bewoners)parkeergarage in het centrum.

Samenvatting raad en pers: Ten aanzien van parkeerplaats nummer 40 in de bewoners parkeergarage in het centrum doet de gemeente afstand van een kettingbeding. Het
kettingbeding houdt kortgezegd in dat de parkeerplaats niet los van een woning verkocht mag worden. Aangezien deze parkeerplaats wordt gebruikt voor zogenaamde nutskasten is het kettingbeding voor deze parkeerplaats niet langer van toepassing. Door het doen van afstand kan de parkeerplaats overgedragen worden aan de VVE.