Besluitenlijst B&W openbaar 21 november 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 21 november 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062770600

Afhandeling motie Technologische hulpmiddelen bij participatietrajecten

Besluit:

  1. De memo met de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie Technologische hulpmiddelen bij participatietrajecten wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.
  2. De motie Technologische hulpmiddelen bij participatietrajecten d.d. 31 mei 2023 wordt hiermee als afgedaan beschouwd.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd onderzoek te doen naar demogelijkheden van technologische middelen bij participatietrajecten. Het college heeft onderzoek gedaan naar Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality (MR). De vraag daarbij was wat deze vormen van Extended Reality (XR) kunnen betekenen voor de gemeente Waddinxveen. Resultaat van dit onderzoek is dat de gemeente deze vormen van Extended Reality op de lijst van participatiemiddelen zet. In de toekomst zal ze ook projectontwikkelaars wijzen op deze mogelijkheden om belanghebbenden goed te informeren over de eindsituatie van een project.

Zaaknummer: 062771071

Ontwikkeling zorgcomplex Kerkweg-Oost 155, 157-157a

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met het uitbreiden van drie wooneenheden binnen het bouwvolume ten behoeve van de ontwikkeling van Kerkweg-Oost 155, 157-157a (oude postkantoorlocatie).
  2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels bijlage 2 “Memo naar de gemeenteraad”.

Samenvatting raad en pers: Aan de Kerkweg-Oost 155 wordt een zorgappartementencomplex gebouwd. De ontwikkelaar heeft aan het college gevraagd om drie wooneenheden extra toe te staan binnen hetzelfde bouwvolume. Er is besloten om hiervoor toestemming te verlenen.

Zaaknummer: 062763505

Verdeling projecten openbare ruimte 2023-3

Besluit:

  1. Een uitvoeringsbudget van € 3.114.000,00 wordt beschikbaar gesteld voor de projectenreconstructie Limaweg en omgeving en Koningin Wilhelminaplein en omgeving.

Samenvatting raad en pers: Er is geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten Limaweg en omgeving en Koningin Wilhelminaplein en omgeving. De Limaweg en omgeving wordt geheel opnieuw ingericht. Op het kruispunt Koningin Wilhelminaplein plaatsen we een nieuwe verkeersregelinstallatie, vervangen we het asfalt en richten we de parkeerplaats opnieuw in. We richten de projectenklimaat adaptief in door 33 extra bomen te planten en meer groen en waterdoorlatende bestrating aan te brengen.

Zaaknummer: 062765822

Memo Visie op mobiliteit

Besluit:

  1. De memo visie op mobiliteit wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft bij wethouder Vleij aangegeven dat onze beleidskaders voor verkeer, mobiliteit en parkeren nu niet voldoende duidelijk zijn. De beleidskaders vormen de basis voor het verkeerscirculatieplan. In het Verkeerscirculatieplan wordt gekeken naar de verkeersnetwerken, verkeersknelpunten en mogelijke maatregelen. Voor er met het Verkeerscirculatieplan kan worden gestart is er een memo opgesteld om de bestaande beleidskaders aan de gemeenteraad te verduidelijken.