Besluitenlijst B&W openbaar 19 december 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 december 2023

Besluit: Akkoord

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062779425

Mandaatbesluit Zelfstandigenregelingen gemeente Waddinxveen 2024

Besluit:

 1. Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Zelfstandigenregelingen gemeente Waddinxveen 2024 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Vanaf 1 januari 2024 zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de behandeling van de aanvragen voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ) op zich nemen namens de gemeente Waddinxveen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen is een onderdeel van de gemeente Rotterdam. Om dit mogelijk te maken heeft het college besloten om de gemeente Rotterdam te mandateren om namens Waddinxveen besluiten te nemen op het gebied van de BBZ.

Zaaknummer: 062777243

Bestemmingsplan Hoevezone (Plasweg)

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het merbeoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg)(NL.IMRO.0627.BPhoevezone-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Er wordt ingestemd met het ontwerpaddendum op de Welstandsnota voor het plangebied Hoevezone (Plasweg) en het ontwerpaddendum wordt ter inzage gelegd.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg) wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Er is besloten dat het ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg) ter inzage te leggen. Dit plan spreidt zich over twee kavels. Op de eerste kavel maakt dit bestemmingsplan maximaal 14 woningen mogelijk en op de tweede kavel een ruimte voormaatschappelijke- en zorgdoeleinden, inclusief 38 zorgeenheden. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd doordat in het plan een hoevestructuur wordt aangehouden. De plaats is bereikbaar via bestaande omliggende wegen en een nieuwe verbinding met de Cornelis Broerweg. In het bestemmingsplan worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het plan voldoet aan de wettelijke milieueisen en houdt door middel van zowel diverse en passende vegetatie, als ruimte voor zonnepanelen op de daken rekening met duurzaamheid.

Zaaknummer: 062778080

Tweede Bloksweg 54b-58 – Wagro

Besluit:

 1. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Tweede Bloksweg 54b-58 (NL.IMRO.0627.BPtweedeblokswg54b-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Tweede Bloksweg 54b-58 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 19 december 2023 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Tweede Bloksweg 54b-58. Dit plan maakt een duurzame bedrijfsvoering van de Wagro mogelijk. De bouw van een hal wordt mogelijk, hier kan de groencompostering onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd worden. Naast het composteren wenst de Wagro in de hal tuinbouw gerelateerd afval, sloop- en bouwafval en houtachtige materialen te verwerken. Het aantal ton dat de Wagro in mag nemen wordt meer. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerpbesluit Milieu ter inzage. Hier heeft de Omgevingsdienst namens de provincie een besluit over genomen. Alle stukken liggen voor een periode van 6 weken ter inzage.

Zaaknummer: 062778440

Ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg (NL.IMRO.0627.BP85211-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht voor overleg vrijgegeven.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 19 december 2023 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deelgebied Tweede Bloksweg. In dit bestemmingsplan worden 3 woonkavels langs de Tweede Bloksweg planologisch mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt achter de woonkavels de Vredenburghzone verder vormgegeven. Het plan ligt vanaf 28 december 6 weken ter inzage.

Zaaknummer: 062777724

Ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a)(NL.IMRO.0627.BPplasweg20a-0301)wordt ter inzage gelegd en voor wettelijkverplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Er wordt ingestemd met het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015 voor het plangebied Park Polderstaete en het ontwerpaddendum wordt ter inzage gelegd.
 3. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete wordt ter kennisname aangeboden aan de Gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Een initiatiefnemer wil een woonhof maken achter de bestaande bedrijfswoning aan Plasweg20. Park Polderstaete zal bestaan uit 15 vrijstaande woningen in de dure koopsector. Aansluitend aan Park Polderstaete wordt (een deel van) het recreatiegebied de Vredenburghzone gerealiseerd. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een eerste stap hier naartoe is het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a).Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrij te geven. Het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a) wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen zienswijze(n) tegen het plan indienen. Het plan is beperkt in omvang en er zijn geen belangrijke nadelige effecten op het milieu. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en het ontwerpbestemmingsplan wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Zaaknummer: 062779423

Aansluiten Nederlandse Schuldhulproute

Besluit:

 1. De gemeente Waddinxveen sluit zicht in 2024 voor één jaar aan bij de Nederlandse Schuldhulproute.
 2. De kosten van € 1.646,- worden gedekt uit de reguliere middelen beschikbaar voor schuldhulpverlening.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om voor één jaar aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Door de inzet van de NSR (Nederlandse Schuldhulproute) worden inwoners met geldzorgen eerder bereikt en sneller naar de meest toepasselijke dienstverlening geleid. Na een jaar zal gekeken worden of het nuttig is om deze samenwerking voort te zetten na 2024.

Zaaknummer: 062779447

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PVDA/GroenLinks

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Op 30 november 2023 stelde de fractie van de PvdA/GroenLinks schriftelijke vragenvolgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het delen van informatie met de raad bij ruimtelijke ontwikkelingen. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

Zaaknummer: 062779138

Paraplubestemmingsplan Wonen

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ (NL.IMRO.0627.BPWonen-0301) en het ontwerp paraplubestemmingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Het ontwerp parapluplan ‘Wonen’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: In een groot aantal bestemmingsplannen van de gemeenteWaddinxveen is een bestemming ‘Wonen’ opgenomen waarbij in die plannen het begrip ‘wonen’ niet nader is gedefinieerd. Het paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ legt de nieuwe regeling rondom de begripsbepaling en gebruiksmogelijkheden die samenhangen met het thema wonen vast. Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied en alle vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Waddinxveen.

Zaaknummer: 062778599

Ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het merbeoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3 (NL.IMRO.0627.BP85217-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 19 december 2023 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3. In dit bestemmingsplan wordt natuur- en recreatie planologisch mogelijk gemaakt voor het deel van de Vredenburghzone dat nog niet in andere plannen gevat is. Het plan ligt vanaf 28 december 6 weken ter inzage.

Zaaknummer: 062763793

Aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het verstrekken van een aanvullende subsidie aan Vluchtelingenwerk over 2022 en 2023 ter hoogte van € 68.036,-.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft met Vluchtelingenwerk Nederland een werkafspraken gemaakt om uitvoering te geven aan de Wet inburgering. Het college heeft besloten om VWN een aanvullende subsidie toe te kennen voor het uitvoeren van de maatschappelijke begeleiding vanuit de Wet inburgering namens de gemeente Waddinxveen. Het verstrekken van een aanvullende subsidie aan Vluchtelingenwerk over 2022 en 2023 ter hoogte van € 68.036,-.

Zaaknummer: 062715850

Besluitvorming moties inkoopkader Jeugdhulp en Wmo

Besluit:

 1. Kennisnemen van de informatie over de besluitvorming moties inkoopkader Jeugdhulpen Wmo.
 2. De raad hierover informeren door het versturen van bijgevoegd raadsmemo, inclusief de bijlage met het totaaloverzicht.

Samenvatting raad en pers: Het college is geïnformeerd over de besluitvorming rondom de ingediende moties naar aanleiding van het inkoopkader Jeugdhulp en Wmo. Deze informatie wordt ook met deraad gedeeld. In januari zal het college besluiten over het inkoopplan. Daarna wordt het college en raad geïnformeerd over de manier waarop de genoemde moties verwerkt zijn.

Zaaknummer: 062776877

Principeverzoek Onderweg 34

Besluit:

 1. De bereidheid wordt uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor het bouwen van 6 woningen op het perceel van Onderweg 34.

Samenvatting raad en pers: Er is een verzoek binnengekomen voor de bouw van 6 woningen aan de Onderweg 34. Hiertaat een leegstaande varkenshouderij die gesloopt zal worden. Om de woningen juridisch planologisch mogelijk te maken moet de bestemming ‘agrarisch’ vervangen worden door de bestemming ‘wonen’. Het college heeft besloten in principe mee te willen werken aan de ruimtelijke procedure.

Zaaknummer: 062778551

Wijziging tarief optieprocedure en naturalisatie 2024

Besluit:

 1. De Verordening tot de tweede wijziging van de Legesverordening 2024 wordt vastgesteld.
 2. Het besluit wordt ter kennisgeving aan de raad verzonden.

Samenvatting raad en pers: De wettelijke tarieven 2024 voor optieprocedure en naturalisatie is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt. Deze tarieven zijn verwerkt in de tweede wijziging van de Legesverordening 2024.

Zaaknummer: 062779337

Ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44(NL.IMRO.0627.TweedeBloksweg44-0301) en het ontwerp uitwerkingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Er wordt ingestemd met het ondertekenen en vaststellen van de anterieure overeenkomst tijdens de vaststelling van dit plan.
 3. Het uitwerkingsplan ‘Tweede Bloksweg 44’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerp uitwerkingsplan Tweede Bloksweg 44 voorziet in de bouw van vier woningen, gesitueerd in het gebied Park Triangel. De wens is om het perceel zo vorm te geven dat er meerdere ouderen kunnen wonen die gezamenlijk een stuk centraal groen onderhouden: de gemeenschappelijke brink. De bestaande verouderde woning met bijgebouw zullen hiervoor gesloopt worden.

Zaaknummer: 062778840

Vuurwerkvrijezone Burgemeester Warnaarplantsoen

Besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2023-2024 wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Sinds 2014 is het afsteken van consumentenvuurwerk enkel toegestaan op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Een ingestelde vuurwerkvrije zone geldt dan ook alleen voor deze periode en voor een specifiek aangewezen gebied. Buiten de afsteektijden is het afsteken van vuurwerk per definitie verboden en kan er door politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente gehandhaafd worden. Het college heeft besloten om het Burgemeester Warnaarplantsoen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone voor de jaarwisseling van 2023-2024. Met het instellen van deze vuurwerkvrije zone wordt het negatieve effect van het afsteken van vuurwerk op het welzijn van dieren verminderd.

Zaaknummer: 062778999

Ontwerpbestemmingsplan Tiendweg ongenummerd

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Tiendweg ong. (NL.IMRO.0627.bpTiendwegong0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Het welstandsregime op de locatie wordt omgezet van welstandsvrij naar regulier.
 3. Het ontwerp bestemmingsplan Tiendweg ong. wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 19 december 2023 ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Tiendweg ong. Dit bestemmingsplan maakt een agrarisch bouwblok mogelijk aan de westzijde van de toekomstige Bentwoudlaan. Hier kan een bedrijfswoning en agrarische schuur gebouwd worden. De bestaande locatie van de agrariër is nodig voor de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan. Dit voorstel is in overleg met de agrariër tot stand gekomen. Het bestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062770048

Vaststellen straatnaam Hannie Schaftplantsoen en verlengen Jan van Bijnenpad

Besluit:

 1. De straatnaam Hannie Schaftplantsoen wordt vastgesteld.
 2. De straatnaam Jan van Bijnenpad wordt verlengd.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject ter hoogte van de Peter Zuidlaan is een nieuwe straat ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Hannie Schaftplantsoen gaat heten en dat de huidige straat Jan van Bijnenpad wordt verlengd.

Zaaknummer: 062778303

Vergoeding Experttafel-Verblijfstafel

Besluit:

 1. Het gedeeltelijk en eenmalig vergoeden van de kosten van zorgaanbieders voor aanwezigheid aan de Experttafel en Verblijfstafel in 2024 voor een bedrag van maximaal € 47.500,- in totaal voor alle vijf de gemeenten Midden-Holland, waarvan € 6.650,- voor Waddinxveen.
 2. De opname van een vergoeding voor deelname aan de Expert- en Verblijfstafel voor zorgaanbieders voor de inkoop 2025-2034.
 3. De verwerking van de financiële consequenties in de eerste Burap van 2024.

Samenvatting raad en pers: De colleges van de vijf gemeenten gaan akkoord met de gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de zorgaanbieders aan de Experttafel en Verblijfstafel in 2024. Verder hebben zij besloten om de vergoeding van de kosten van zorgaanbieders aan de Experttafel en Verblijfstafel in de inkoop van 2025-2034 op te nemen.

Zaaknummer: 062774943

Ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2 (NL.IMRO.0627.BPabrkroesweg2-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het merbeoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Stadium Grow Lightning (SGL) is een bedrijf gespecialiseerd in technieken en (licht)machines om de kwaliteit van gras te verbeteren voor onder andere voetbalstadions wereldwijd. Het bedrijf is de laatste jaren erg gegroeid, de wens is om op het perceel gelegen aan de Abr. Kroesweg 2 een kantoor met werkplekken, opslag en teelt te realiseren om door te kunnen groeien en de bedrijfsvoering te verbeteren. Omdat het bedrijf nu niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ past is dit ontwerpbestemmingsplan opgesteld. De werkzaamheden van SGL zijn passend binnen de omgeving en erzijn geen ruimtelijke bezwaren tegen het plan. Er is geen sprake van negatieve invloed op milieu en de omgeving. Ook wordt het plangebied groen ingepast met streekeigen beplanting. Er komen genoeg parkeerplaatsen op eigen terrein voor werknemers en bezoekers. De bestaande brug wordt vervangen en verbreed, zo ontstaat er genoeg ruimte voor vrachtwagens om het perceel op te rijden zonder het verkeer aan de Abr. Kroesweg te hinderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2023 besloten het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Hierna kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Zaaknummer: 062750746

Plan van aanpak dementie 2023-2025

Besluit:

 1. Het Plan van aanpak dementie 2023-2025 wordt vastgesteld en ter informatie gedeeld met de raad.

Samenvatting raad en pers: Om te zorgen dat inwoners met dementie en hun mantelzorgers ook in de toekomst de zorg en ondersteuning krijgen die zij verdienen, streeft het college er naar om de dementievriendelijkheid van onze gemeente verder vergroten. Uit een verkenning dit jaar blijkt dat Waddinxveen over het algemeen goed scoort op dementievriendelijkheid. Op basis hiervan is een ‘Plan van aanpak dementie 2023-2025’ opgesteld. Hierin worden aan de hand van vier thema’s (1. kennis vergroten, 2. actief samenwerken, 3. stimuleren en 4.begeleiden en ondersteunen) tien acties voorgesteld die verder bijdragen aan de dementievriendelijkheid van onze gemeente.

Zaaknummer: 062779405

Ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het merbeoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120 (NL.IMRO.0627.Henegouwerweg 119a-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 4. Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Aan de Henegouwerweg 119a, 119b en 120 is een pluimveehouderij gevestigd. Ook wordt op deze locatie opslagruimte aangeboden. De eigenaar is van plan om een nieuwe stal te realiseren waar nu nog twee oude pluimveestallen staan, zodat de bedrijfsvoering op deze locatie kan worden verbeterd. Deze wordt voorzien van de huidige best beschikbare technieken. De zolder van de nieuwe stal zal worden benut voor opslag voor derden. Ook is de eigenaar van plan een boerderijautomaat te realiseren ten behoeve van de verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. Achter op het plangebied wordt een kleine windturbine geplaatst voor een duurzamere bedrijfsvoering. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft op 19 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage teleggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden

Zaaknummer: 062772083

Intentieovereenkomst ’t Suyt II – Woonpartners

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de intentieovereenkomst ’t Suyt II, die gaat over drie deellocaties in het projectgebied ’t Suyt II.
 2. Er wordt volmacht gegeven aan de heer Kerssies, wethouder Wonen, om de intentieovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
 3. De energieambitie voor het door Woonpartners Midden-Holland te realiseren appartementencomplex in ’t Suyt II wordt vastgesteld op het niveau van de BENGeisen uit het Bouwbesluit (vanaf 1 januari 2024 Besluit Bouwwerken Leefomgeving genaamd) om de uitvoering van de sociale huurappartementen te kunnen versnellen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente en Woonpartners Midden-Holland hebben een intentieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van drie deellocaties in het projectgebied ’t Suyt II en over de verkoop van de grond door de gemeente aan Woonpartners Midden-Holland voor de ontwikkeling van 24 sociale huurappartementen, 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 9 middenhuurwoningen.

Zaaknummer: 062716956

Ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 124 – 126

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 124 en 126 (NL.IMRO.0627.Noordeinde124en126-030 1) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. De anterieure overeenkomst wordt ondertekend.
 3. Het ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 124 en 126 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Aan het Noordeinde 124 en 126 staat een tweetal verouderde woningen. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slechte staat verkerende twee-onder-een-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Eén van de twee vrijstaande woningen wordt gebouwd op de plek van de huidige woningen. De andere woning wordt op het nu leegstaande achterliggende perceel gebouwd. Door het slopen van de verouderde woningen en het realiseren van nieuwbouw is er sprake van een ruimtelijke kwaliteitswinst aan dit deel van het Noordeinde. De kavels worden groen ingepast en de parkeer- en verkeersituatie worden niet zwaarder belast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Zaaknummer: 062779021

Uitbreiding verblijfsvoorziening De Reling

Besluit:

 1. In te stemmen met subsidieverlening ad € 134.841,52, met ingang van 1 januari2024, door het college van Gouda ten behoeve van de uitbreiding van verblijfsvoorziening De Reling met vijf plekken voor jongeren van 18-27 jaar uitregio Midden-Holland.
 2. In te stemmen met gezamenlijke financiering van de subsidieverlening onder beslispunt 1 door de vijf regionaal samenwerkende Midden-Holland gemeenten.
 3. De kosten voor gemeente Waddinxveen, in 2024 ad € 17.664,24 structureel beschikbaar te stellen aan het college van Gouda ten behoeve van de te verlenen subsidie onder beslispunt 1.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e burap van 2024.

Samenvatting raad en pers: De Reling in Gouda breidt uit met vijf plekken voor jongeren (18-27) uit Midden-Holland. De gemeente Gouda verstrekt vanaf 1 januari 2024 een subsidie van € 134.841,52 voor deze uitbreiding, waarbij de kosten verdeeld worden over de vijf gemeenten in de regio Midden-Holland. Dit initiatief biedt perspectief aan jongeren en draagt bij aan het verminderen van wachtlijsten voor hulpverlening.

zaaknummer: 062770046

Vaststellen straatnaam Boonstoppelkade

Besluit:

 1. De straatnaam Boonstoppelkade wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject ter hoogte van de oude Boonstoppel verffabriek (Wilhelminakade 83) ontstaat een nieuwe straat. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Boonstoppelkade gaat heten.

Zaaknummer: 062778561

Aanwijzingsbesluit FG voor de WPG

Besluit:

 1. Mr. R.R. de Vries wordt met ingang van 1 januari 2024 aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming (FG) voor de Wet politiegegevens (Wpg) als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wpg.
 2. De taken van de FG worden vastgesteld.
 3. Het Aanwijzingsbesluit wordt getekend door de secretaris en de burgemeester.

Samenvatting raad en pers: Op grond van de Wet politiegegevens is de benoeming van een functionaris voorgegevensbescherming (FG) verplicht. Het college van burgemeester en wethouders heeft mr. R.R. de Vries per 1 januari 2024 benoemd als FG voor de bescherming van politiegegevens.

Zaaknummer: 062761979

Ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7en 12 (NL.IMRO.0627.GvDKweg4en6en7en12-0301) en het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.
 3. Het ontwerp wijzigingsplan ‘G. Van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12’ wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Aan de G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 zijn de glastuinbouwbedrijven verkocht en worden de bedrijfswoningen verhuurd. Er is geen sprake meer van binding tussen bedrijfswoning en bedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoningen om te zetten naar plattelandswoning. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 en het ontwerp wijzigingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp wijzigingsplan door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden in het wijzigingsplan verwerkt als deze de kwaliteit van het plan verbeteren. Vervolgens kan het college het wijzigingsplan vaststellen.