Besluitenlijst B&W openbaar 10 januari 2023

Locatie: ‘Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames I.C. Breedijk (1e loco-gemeentesecretaris), C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder) en E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Afwezig: de heer A.J. Six (waarnemend secretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 20 december 2022

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06272931

Uitwerkingsplan Park Triangel I2 Parkhoeve

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met de vormvrije Merbeoordeling, het Mer-beoordelingsbesluitwordt ondertekend en ter inzage gelegd.
  2. Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 (NL.IMRO.0627.UPParkhoeve-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
  3. Het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: In de nieuwe wijk Park Traingel wordt steeds verder gebouwd. Nu wordt in het westelijke deel van Triangel de nieuwe woonwijk Parkhoeve ontwikkeld. In dit deelgebied komen maximaal 95 woningen. Voor de nieuwe woonwijk Parkhoeve is een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 besloten het ontwerp uitwerkingsplan Parkhoeve I2 en het bijbehorende mer-beoordelingsbesluit en ontwerp besluit hogere waarden 6 weken ter inzage te leggen. Dit biedt belanghebbenden de mogelijkheid om op het ontwerp uitwerkingsplan te reageren door een zienswijze in te dienen. Als de zienswijzen de kwaliteit van het plan verbeteren, wordt het plan aangepast.