Besluitenlijst B&W openbaar 14 mei 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627126832

Participatiebeleid en -verordening

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Participatiebeleid aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen;
 2. De Participatieverordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen;
 3. De intrekking van de Inspraak- en communicatieverordening, geldend vanaf 14 juni 2007, aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen;
 4. De Handleiding Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning vast te stellen;
 5. De collegebevoegdheden in artikel 3 lid 3,artikel 4, lid 1 t/m 4, artikel 5 lid 1 t/m 3, artikel 6 lid 1 en 2 en artikel 11, lid 1 t/m 7 van de Participatieverordening te mandateren. Het college neemt dit mandaat op in de mandaten en volmachtenregeling 2024.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Waddinxveen heeft het Participatiebeleid vastgesteld. In het Participatiebeleid staat hoe de gemeente inwoners, ondernemers,
organisaties en verenigingen mee laat doen. Het gaat dan om samen nadenken over het maken van beleid of het uitvoeren van een project dat de samenleving raakt. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken, want inwoners zijn hier thuis. Beleid en projectengaan over hun woon- en leefomgeving. Het Participatiebeleid gaat over drie onderdelen: inwonersparticipatie, overheidsparticipatie en jongerenparticipatie. Bij inwonersparticipatie is het doel: inwoners mee laten doen voor een zo goed mogelijk resultaat. Bij overheidsparticipatie kijken we naar: hoe kan iemand die een initiatief of plan heeft de gemeente hierbij betrekken? Bij jongerenparticipatie is de vraag: hoe maken jongeren kennis met politiek en bestuur? En op welke manier kunnen zij hun mening geven over hun woon- en leefomgeving? Jongerenparticipatie krijgt speciale aandacht in het beleid, omdat het de nieuwste vorm van participatie is in Waddinxveen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft ook de Participatieverordening vastgesteld. De Participatieverordening is de vertaling van het Participatiebeleid in concrete regels. In deze regels staat hoe de gemeente participatie vormgeeft. Met het Participatiebeleid en de Participatieverordening is voor de komende jaren geregeld hoe participatie plaatsvindt in Waddinxveen. Daarmee is ook participatie binnen de Omgevingswet geregeld.

Zaaknummer: 062711485

Register ontvangen geschenken collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 4.1 van de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen. In artikel 4.1 lid 3. staat:
“Geschenken die de burgemeester respectievelijk de wethouder uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer den € 50 vertegenwoordigen worden, indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd en eigendom van de gemeente.”.

Zaaknummer: 062779138

Paraplubestemmingsplan ‘Wonen’

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen het paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ vast te stellen.

Samenvatting raad en pers:

In een groot aantal bestemmingsplannen van de gemeente Waddinxveen staat een bestemming ‘wonen’. In veel van die plannen is het begrip ‘wonen’ echter niet verder omschreven waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan, met name over kamerverhuur. Hierdoor kan het woon- en leefklimaat in de wijken verslechteren en kan het leiden tot een (eenzijdig) aanbod van woningen met een mindere kwaliteit. Het college wil dit voorkomen en heeft daarom nu besloten om aan de raad voor te stellen het paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ vast te stellen. Hierin staat een actuele en uniforme regel die voor alle gemeentelijke bestemmingsplannen geldt en waarmee het college ongewenste ontwikkelingen bij kamerverhuur tegen kan gaan. Het ontwerp paraplubestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Indien de raad het paraplubestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. Vanaf de publicatiedatum van dit bericht ligt het plan voor zes weken ter inzage. Na deze periode staat het paraplubestemmingsplan vast.

Zaaknummer: 062761979

Wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 (NL.IMRO.0627.GvDKweg4en6en7en12-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Aan de G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 zijn de glastuinbouwbedrijven verkocht en worden de bedrijfswoningen aan particulieren verhuurd. Er is geen sprake meer van binding tussen bedrijfswoningen en bedrijven. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoningen om te zetten naar plattelandswoningen. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het college kan met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan de bestemming wijzigen. Besloten is in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 en het ontwerp wijzigingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college besluit om het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 ongewijzigd vast te stellen.

Zaaknummer: 0627116030

Financieel afsluiten project vervanging twee kunstgrasvelden Sportpark ’t Suyt

Het college van burgemeester en wethouders van
Waddinxveen besluit:

 1. Het project vervanging twee kunstgrasvelden op Sportpark ’t Suyt financieel af te sluiten en het restant van € 21.026 terug te storten in het onverdeeld investeringskrediet voor buitensportvelden.

Samenvatting raad en pers: In 2023 hebben we de twee kunstgrasvelden op Sportpark ’t Suyt vervangen. Hierdoor is de sporttechnische kwaliteit van de velden 3 en 4 weer op niveau. Het restant op het projectbudget van € 21.026 wordt teruggestort in het onverdeeld investeringskrediet voor de vervanging van buitensportvelden, zodat dit krediet ingezet kan worden voor andere vervangingsprojecten.

Zaaknummer: 0627109546

Uitvoeringsbeleid voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Uitvoeringsbeleid Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vast te stellen.
 2. De structurele financiële consequenties voortvloeiend vanuit dit voorstel voor de boekjaren 2024 en verder te verwerken bij de eerste BURAP 2024.

Samenvatting raad en pers: Tegelijk met de Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De controle op de bouwkwaliteit van nieuwe gebouwen verandert hierdoor: een deel van de controle op de bouwkwaliteit verschuift naar bedrijven buiten de overheid. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de kwaliteit. De gemeente moet haar processen voor toezicht en handhaving bij bouwactiviteiten aanpassen aan de Wkb. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft beleid hiervoor opgesteld. Dit moet door alle gemeenten in de regio Midden-Holland worden vastgesteld. Het college heeft besloten om het “Uitvoeringsbeleid voor de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen” vast te stellen als kader voor de uitvoering van die wet door de ODMH.