Besluitenlijst B&W openbaar 11 juli 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: B.J. A. Leferink

Aanwezig: De dames I.C. Breedijk (1e loco-gementesecretaris) C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder).

Zaakknummer: 062715354

Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning Nesse 20A en 20B

Besluit:

  1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en de door bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften wordenontvankelijk en gegrond verklaard;
  2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 1 augustus 2022 wordt in stand gelaten onder aanvulling van de motivering;
  3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlagenummers 1 t/m 5.

Samenvatting raad en pers: Een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning voor het splitsen van een appartement gelegen aan de Nesse 20A en het wijzigen van de gevel. Het college heeft op 1 augustus 2022 besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Tegen dit besluit is door twee omwonenden bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft
over deze bezwaren een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat een deugdelijke motivering voor wat betreft de parkeersituatie ontbreekt, maar dat het besluit in stand kan blijven indien de motivering van het besluit wordt aangevuld. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten de bezwaarschriften gegrond te verklaren, de motivering van het besluit aan te vullen en het besluit in stand te laten.