Op 29 juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen om (gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te stellen. De voorschriften gaan over Maatwerk geluid bij de Transportweg 25, kenmerk 2022094230.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 2 augustus 2022 en bedraagt 6 weken.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunt u inzien bij de gemeente Waddinxveen. Maak hiervoor een afspraak via 14 0182.

Bezwaar

Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kunt u ook indien via www.waddinxveen.nl/bezwaar. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.