Resultaten Serviceregels 2024

Wij werken met serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze serviceregels over het 1e kwartaal van 2024 zijn inmiddels bekend. U leest het overzicht met de resultaten per onderwerp hieronder.

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing.

 • Er zijn 4 evenementvergunningen aangevraagd. Hiervan zijn 3 aanvragen binnen 6 weken verleend (75%).

U kunt 24 uur per dag een melding openbare ruimte doen. Binnen 1 werkdag wordt de melding in behandeling genomen en beoordeeld op urgentie.  Als u dat wil, ontvangt u binnen 1 week een antwoord op uw melding.

 • We hebben 2.090 nieuwe meldingen ontvangen. Hiervan zijn er 2.039 binnen 24 uur in behandeling genomen (98%). Bij 1.416 meldingen wilde de melder een terugkoppeling (68%). Hiervan zijn 1.095 meldingen binnen 1 week beantwoord (77%).

Als u een aanvraag om aanpassing binnen het leerlingenvervoer doet, nemen wij binnen 2 weken een besluit:

 • We hebben 2 aanvragen om aanpassing binnen het leerlingenvervoer ontvangen. In beide gevallen hebben we binnen 2 weken een besluit genomen (100%).

Als u een aanvraag om verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart doet, nemen wij binnen 3 weken een besluit:

 • We hebben 23 aanvragen ontvangen. Hiervan hebben we in alle gevallen (100%) binnen 3 weken een besluit genomen.

Als u belt naar ons telefoonnummer 14 0182 en u kiest daarna voor een vraag aan Wadwijzer, nemen we binnen 30 seconden de telefoon op:

 • We hebben 1.023 telefoontjes ontvangen. Hiervan hebben we er 972 aangenomen (95%). Van die aangenomen telefoontjes hebben we in 77% van de gevallen binnen 30 seconden opgenomen.

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

 • Van de 60 ontvangen aanvragen is in 49 gevallen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd (82%).

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 1 week een aanbod tot een informeel overleg. De bedoeling van dit overleg is om te kijken of er een oplossing is, die gepast is voor beide partijen.

 • Er zijn 53 bezwaren ingediend. Bij 46 bezwaren is binnen 1 week na ontvangst een aanbod tot informeel overleg gedaan (86%).

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 3 weken meer over de bezwaarprocedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

 • Bij alle 53 ingediende bezwaren is er binnen 3 weken een bericht verzonden over de procedure van het ingediende bezwaar (100%).

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

 • Er zijn 7 klachten ontvangen. In alle gevallen hebben we binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging verstuurd (100%).

Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

 • Van de 7 ontvangen klachten zijn er 6 binnen de gestelde termijn afgehandeld (86%).

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

 • We hebben 727 terugbelafspraken gemaakt. Daarbij hebben we 457 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (63%).

Er zijn namelijk nog steeds openstaande vacatures. Wel zijn we op basis van het uitvoeringsplan dienstverlening aan de slag om dit proces te verbeteren. We zien in dit 1e kwartaal een lichte stijging en opzichte van 2023.

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

 • We hebben 61 WhatsAppjes ontvangen. Hiervan kwamen 49 appjes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. We hebben er 34 binnen een uur beantwoord (69%).

We denken dat het percentage beantwoording WhatsApp berichten binnen de serviceregel in werkelijkheid wat hoger is dan 69%. Dat komt omdat de beantwoording in diverse gevallen pas later door de medewerkers in het betreffende systeem wordt geregistreerd, ondanks dat de WhatsAppjes dan al wel zijn beantwoord. Registratie vindt pas later plaats, omdat het beantwoorden van (andere) inkomende vragen (bijvoorbeeld via de telefoon) op dat moment prioriteit heeft.

Er is hier overigens tijdens werkoverleg in het 1e kwartaal aandacht aan besteed. In het uitvoeringsplan dienstverlening 2024-2025 staat o.a. dat we in het 3e kwartaal 2024 onderzoeken of we dit proces kunnen verbeteren.

Als u een vraag naar wijkregisseur@waddinxveen.nl mailt of een idee indient op www.waddinxveen.nl/ideeindienen krijgt u binnen 1 week een reactie.

 • Alle vragen en/of ideeën die we via Wijkregisseur en/of Waddsup hebben ontvangen zijn binnen 1 week beantwoord (100%).

Als u een idee indient via www.waddinxveen.nl/ideeindienen hoort u binnen 4 weken of we wel of niet akkoord gaan met uw idee.

 • Er zijn 3 initiatieven ingediend via Waddsup. Alle initiatieven hebben binnen 4 weken te horen gekregen dat het idee akkoord is (100%).

Als u een declaratieformulier mailt naar wijkregisseur@waddinxveen.nl betalen wij het bedrag binnen 2 weken uit.

 • We hebben 8 declaraties ontvangen. Alle declaraties zijn binnen 2 weken uitbetaald (100%).