Aanschrijving door de gemeente

De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

Overtreedt u wettelijke regels, dan grijpt de gemeente in. U krijgt dan een brief waarin wij u vragen de overtreding ongedaan te maken, dit heet een aanschrijving van de gemeente.
Doet u niets, dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). Ook kan de gemeente u een dwangsom opleggen om u te dwingen alsnog aan de aanschrijving te voldoen.

Voorkomen is beter, dus als u niet zeker bent over de regels, neem dan altijd contact op met de gemeente, via het contactformulier.

  • U ontvangt een brief van de gemeente. Daarin vragen wij u de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een vooraankondiging.
  • Bent u het niet eens hiermee? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.
  • Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit.
  • Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kan alleen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat wij beslist hebben op uw bezwaar.

Neem voor informatie en handhavingsverzoeken contact op met bouw- en woningtoezicht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Bel 088 54 50 001 of mail: bwt@odmh.nl.
 
 

  • bouwen zonder omgevingsvergunning;
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
  • illegaal houden van dieren;
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.