Kinderopvang controle

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar kinderdagverblijven (per 1 januari 2018 zijn de peutergroepen van peuterspeelzalen opgegaan in de kinderdagverblijven), organisaties voor buitenschoolse opvang en steekproefsgewijs gastouderbureaus. Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma’s?
  • Is er sprake van een veilige en gezonde opvanglocatie?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt een rapport van de inspectie.

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die, bij start en inschrijving van de opvang, aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Sinds 1 januari 2018 is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang aan te vragen. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u ook het GGD-rapport downloaden. Dit rapport is ook altijd in te zien te bekijken bij de kinderopvangorganisatie zelf.

  • Als u een klacht heeft meldt u  dit eerst bij de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht heeft over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Sinds januari 2016 zijn alle kinderopvangorganisaties, inclusief gastouderbureaus, verplicht zich aan te sluiten bij deze commissie. Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.