Besluitenlijst B&W openbaar 31 januari 2023

 Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris).

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 24 januari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06273327

Regionale Projectenlijst Woningbouw en Regionale Realisatieagenda M-H

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland van 01-12-22.
  2. Er wordt ingestemd met de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland.
  3. Wethouder Kerssies wordt gemandateerd om de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland te ondertekenen.
  4. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland van 01-12-2022 en de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland middels een memo.

Samenvatting raad en pers: Het college stemt in met de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW) die de regio aanbiedt aan Gedeputeerde Staten. Ieder jaar stelt de Provincie Zuid-Holland vast wat de woningbehoefte is in de regio. Met deze RPW voldoet het woningbouwprogramma van de regio aan de woningbehoefte in de regio zoals de Provincie Zuid-Holland voorspelt. In de RPW is voor Waddinxveen een totaal van (afgerond) 4.300 woningen opgenomen voor de periode tot en met 2030. Het college stemt ook in met de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland. De Realisatieagenda bevat afspraken tussen gemeenten, provincie Zuid-Holland, het Rijk, woningcorporaties en waterschappen om de woningbouwplannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw uit te voeren. Het college heeft besloten wethouder Kerssies te mandateren om de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland namens de gemeente te ondertekenen. De gemeenteraad wordt door middel van een memo over deze twee onderwerpen geïnformeerd.


Zaaknummer: 06274022

Implementatie Omgevingswet

Besluit:

  1. De raad wordt met de bijgevoegde memo geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding op de Omgevingswet.

Samenvatting raad en pers: De raad is geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding op de Omgevingswet.


Zaaknummer: 06274750

Vaststelling definitieve verklaring van geen bedenkingen sporthal de Gouwehal

Besluit:

  1. De definitieve verklaring van geen bedenkingen voor sporthal de Gouwehal wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft de verklaring van geen bedenkingen voor sporthal de Gouwehal definitief vastgesteld. De omgevingsvergunning waar de verklaring van geen bedenkingen onderdeel van is kan worden verleend. Na bekendmaking wordt deze voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Dit is de beroepstermijn. Binnen deze periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning. Als geen beroep wordt ingesteld treedt de omgevingsvergunning na afloop van de genoemde periode in werking.