Besluitenlijst B&W openbaar 30 januari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 23 januari 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062799470

Decembercirculaire 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het memo Decembercirculaire 2023 ter kennisname aan de raad te sturen.
 2. De financiële gevolgen mee te nemen in het proces van samenstelling van de Jaarstukken2023.
 3. De financiële gevolgen voor de begrotingsjaren 2024 – 2027 worden meegenomen in de 1e Burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten het memo Decembercirculaire 2023 aan de Raad te sturen. In het memo worden de gevolgen voor de gemeente Waddinxveen in beeld gebracht. Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire van de vertaling van de Miljoenennota en de decembercirculaire bevat de vertaling van de Najaarsnota.

Zaaknummer: 0627101188

Jaarprogramma’s ODMH Milieu en BWT 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het jaarprogramma 2024 Milieu van de ODMH.
 2. Een verplichting aan te gaan voor het jaarprogramma Milieu 2024 voor een bedrag van
  € 1.216.000
 3. De financiële gevolgen van € 190.000 mee te nemen in de 1ste Burap 2024.
 4. In te stemmen met het jaarprogramma 2024 Bouw- en WoningToezicht van de ODMH.
 5. Een verplichting aan te gaan voor het jaarprogramma Bouw- en WoningToezicht 2024 voor een bedrag van € 1.445.000
 6. De jaarprogramma’s Milieu en BWT ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Zuid-Holland aan te bieden.

Samenvatting raad en pers: Binnen de Warmtesamenwerking Oostland (WSO) wordt de aansluiting van de glastuinbouw in de Zuidplaspolder op geothermie onderzocht. Geothermie is aardwarmte, ofwel het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond. In onze regio gebruiken we dit onder andere voor het verwarmen van kassen. De betrokken gemeenten, de glastuinbouwsector en netwerkbedrijf Netverder gaan de technische en financiële mogelijkheden van deze aansluiting onderzoeken. Als dit voor de tuinbouw interessant is, kunnen er in de toekomst misschien ook huizen in Waddinxveen mee worden verwarmd. Voor dit project gaat Netverder een investeringssubsidie aanvragen. Daarom is besloten de Intentieovereenkomst ‘TransportnetNoordpolder – Zuidplaspolder Oostland’ vast te stellen en te ondertekenen. Zo laten we zien dat we dit onderzoek ondersteunen.

Zaaknummer: 062797710

Ontwikkelingen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Tot instemmen met bijgevoegde raadsmemo met informatie over de actuele ontwikkelingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en deze ter kennisgeving door te zenden aan de Raad.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad wordt via een memo op de hoogte gebracht van de regionale ontwikkelingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Zaaknummer: 062773048

Wijziging GR Hecht

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht.

Samenvatting raad en pers: Hecht heeft de colleges van de 18 deelnemende gemeenten een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling Hecht aangeboden. In overeenstemming met artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), heeft het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen toestemming gevraagd aan de gemeenteraad om in te stemmen met deze wijziging. De raad heeft deze toestemming op 24 januari 2024 verleend. Op basis daarvan besluit het college in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht.

Zaaknummer: 0627100845

Ontwerpbeschikking Dorpstraat 72

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De ontwerpbeschikking (ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) voor het bouwen van een woning aan Dorpstraat 72 voor 6 weken ter inzage te leggen.
 2. De ODMH mandaat te verlenen voor het verlenen van deze omgevingsvergunning, tenzij er zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking worden ingediend.

Samenvatting raad en pers: Aan de Dorpstraat 72 was een autobedrijf gevestigd. Een initiatiefnemer wil dit bedrijfspand slopen en een nieuwe woning bouwen die past bij de uitstraling van de Dorpstraat. Dit plan sluit daarmee aan bij het gemeentelijk doel om het historisch centrum te vernieuwen en de lintbebouwing van de Dorpstraat te versterken. Met de sloop van het oude vervallen bedrijfspand en de bouw van een nieuwe woning, krijgt de Dorpstraat weer een nette uitstraling. In het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan op deze plek een woning te bouwen. Daarom is er een omgevingsvergunning nodig om de bouw mogelijk te maken. De bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Nadat het college een besluit heeft genomen op de ontwerpbeschikking, wordt de ontwerp omgevingsvergunning door de ODMH voor 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062798198

GALA-lobbybrief Hollands Midden aan ministerie VWS

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het versturen van de bijgaande lobbybrief.
 2. De brief te laten ondertekenen door zowel de wethouder volksgezondheid als de burgemeester.

Samenvatting raad en pers: Sinds de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), hebben alle gemeenten in Nederland hard gewerkt om op tijd een samenhangend plan van aanpak op te stellen. Onder gemeenten in de regio Hollands Midden bestaan er echter zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen op korte en lange termijn. De portefeuillehouders volksgezondheid hebben uitgesproken om een lobbybrief aan de staatsecretaris en Tweede Kamercommissie te willen sturen waarin deze zorgen worden toegelicht. In de brief wordt opgeroepen om de financiering, samenhang, informatie en planning van de akkoorden voor gemeenten te verbeteren.